Postępowanie w sprawach własności intelektualnej a dochodzenie roszczeń z tytułu droit de suite. Wybrane zagadnienia

Monitor Prawniczy | 14/2022
Moduł: własność intelektualna, prawo UE, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.14.3
Paula Mroczkowska-Król
Postępowanie w sprawach własności intelektualnej a dochodzenie roszczeń z tytułu <em>droit de suite</em>. Wybrane zagadnienia

Abstract:

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej a dochodzenie roszczeń z tytułu droit de suite. Wybrane zagadnienia

Artykuł omawia w zarysie instytucję droit de suite. Jego głównym celem jest jednak wskazanie, w jaki sposób do dochodzenia roszczeń z tytułu tej instytucji mogą zostać wykorzystane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania w sprawach własności intelektualnej. Artykuł nie stroni również od nakreślenia problemów, które mogą utrudniać wykorzystywanie instytucji droit de suite na szerszą skalę. Z tego względu rozważania nie ograniczają się jedynie do komentowania aktualnego stanu prawnego, ale zawierają również postulaty dotyczące przyszłego ustawodawstwa. Słowa kluczowe: droit de suite, własność intelektualna, kodeks postępowania cywilnego, postępowanie w sprawach własności intelektualnej

Proceedings in intellectual property cases and assertion of claims under the droit de suite. Selected issues

The article outlines the institution of the droit de suite (resale right). Its main purpose, however, is to show how the provisions of the Code of Civil Procedure concerning the proceedings in intellectual property cases can be used for asserting claims under this institution. The article also discusses problems that may prevent utilisation of the droit de suite on a larger scale. For this reason the discussion is not restricted to commenting the current legal situation, but also provides postulates concerning future legislation. Key words: droit de suite, intellectual property, Code of Civil Procedure, proceedings in intellectual property cases


Artykuł omawia instytucję droit de suite w kontekście postępowania w sprawach własności intelektualnej. Skupia się na wskazaniu problemów związanych z dochodzeniem roszczeń na podstawie tej instytucji i proponuje ich rozwiązanie, opierając się nie tylko na przepisach już obowiązujących, lecz także formułując wnioski de lege ferenda.