Postępowanie przed SN – terminy do wniesienia zażalenia

Wyrok SN z 16.5.2013 r., V CZ 151/12

Monitor Prawniczy | 7/2014
Moduł: postępowanie cywilne

Przewidziane w art. 124 § 2 i 4 KPC terminy do wniesienia zażalenia nie mają zastosowania do strony, której w postępowaniu przed SN nie obowiązuje zastępstwo przez adwokatów lub radców prawnych (art. 871 § 2 KPC).

Wyrok SN z 16.5.2013 r., V CZ 151/12

Stan faktyczny Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego wydany w połączonych sprawach o zapłatę w ten sposób, że oddalił oba powództwa oraz orzekł o kosztach procesu. Powód w dniu 8.12.2011 r. złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z 5.12.2011 r., a w dniu 12.12.2011 r. poinformował sąd o wypowiedzeniu pełnomocnictwa reprezentującemu go adwokatowi. Powodowi w dniu 21.3.2012 r. doręczono odpis wyroku z uzasadnieniem. Dokonując doręczenia sąd pouczył powoda o terminie wniesienia zażalenia do Sądu Najwyższego na koszty procesu i wskazał, że zażalenie takie może wnieść adwokat albo radca prawny. Powód zaskarżył zażaleniem rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego. Zażalenie wniósł w dniu 11.4.2012 r. Powołując się na swój status radcy prawnego wskazał, że zażalenie wnosi osobiście z uwagi na to, iż jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu dla sporządzenia tego zażalenia został oddalony; wskazał też, że postanowienie w tym przedmiocie otrzymał w dniu 3.4.2012 r. Z akt sprawy również wynikało, że powód w dniu 10.4.2012 r. złożył zażalenie na postanowienie odmawiające ustanowienia pełnomocnika.