Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów – uwagi w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

Monitor Prawniczy | 8/2022
Moduł: postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.8.3
Aneta Mendrek
Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów – uwagi w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

Aktualnie trwają prace nad kolejną obszerną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego1. Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie opiniowania, a jego przyjęcie zaplanowano na II kwartał 2022 r.2 Jedną z objętych nim propozycji jest wprowadzenie kolejnego postępowania odrębnego.
Projekt przewiduje dodanie w Części pierwszej w Księdze pierwszej w Tytule VII po Dziale IIa Działu IIB zatytułowanego „Postępowanie z udziałem konsumentów”, obejmującego art. 45814–45816. W trzech kolejnych projektowanych artykułach, obok uregulowania zakresu zastosowania nowego postępowania odrębnego i jego stosunku do innych rodzajów postępowań (projektowany art. 45814 § 1–3 KPC), proponuje się wprowadzenie szczególnych unormowań odnoszących się do: właściwości miejscowej przemiennej (projektowany art. 45814 § 4 KPC), zasad koncentracji materiału procesowego (projektowany art. 45815 KPC), ponoszenia kosztów procesu (projektowany art. 45816 KPC). Według uzasadnienia projektu celem omawianej nowelizacji ma być ułatwienie konsumentom dochodzenia praw na drodze sądowej3.
W dalszej części przybliżone zostaną projektowane unormowania oraz podjęta zostanie próba ich oceny m.in. z perspektywy zdatności do osiągnięcia zakładanych celów nowelizacji4.Abstract:

Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów – uwagi w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

Artykuł omawia projektowane zmiany KPC dotyczące wprowadzenia postępowania odrębnego z udziałem konsumentów (projekt RCL UD 156). Autorka krytycznie odnosi się do celowości wprowadzania kolejnego postępowania odrębnego. Autorka zwraca uwagę, że projektowane rozwiązania odnoszące się do właściwości miejscowej w sprawach z udziałem konsumentów z powodzeniem można wprowadzić do przepisów o postępowaniu zwykłym, kwestionuje potrzebę wprowadzania odmiennych zasad koncentracji materiału procesowego oraz krytycznie odnosi się do kształtu projektowanych unormowań zarówno z punktu widzenia równości stron, jak i założeń projektowanego postępowania odrębnego. Słowa kluczowe: postępowania odrębne, konsumenci, sprawy konsumenckie, właściwość sądu, nowelizacja

Separate proceedings with the participation of consumers – comments in light of the proposed amendments to the Code of Civil Procedure

The article discusses the proposed amendments to the Code of Civil Procedure regarding the introduction of a separate procedure with the participation of consumers (draft RCL UD 156). The author is critical as regards purposefulness of introducing a separate procedure and points out that the proposed solutions relating to territorial jurisdiction in cases involving consumers can be successfully introduced into the provisions on ordinary proceedings. The author questions the need to introduce different principles for the concentration of evidence and critically evaluates the shape of the proposed regulations from the point of view of both equality of the parties and the assumptions of the proposed separate proceedings. Key words: separate proceedings, consumers, consumer affairs, jurisdiction of the court, amendment