POLSKIE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2019

Monitor Prawniczy | 22/2019
Moduł: prawo cywilne, prawo UE, prawo karne, prawo handlowe, prawo pracy, nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.19.22.6
Grzegorz Sibiga (red.)


Spis treści

Wprowadzenie

 

Dostosowanie krajowych przepisów do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Paweł Fajgielski

 

Dostosowanie przepisów sektorowych dotyczących usług łączności elektronicznej do wymogów RODO, Xawery Konarski

 

Zmiany wprowadzone ustawą z 21.2.2019 r. w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na rynku finansowym. Wybrane zagadnienia, Jan Byrski

 

Zmiana ustawy o prawach konsumenta w związku z wejściem w życie tzw. ustawy dostosowującej RODO a obowiązek informacyjny w wykonaniu mikroprzedsiębiorcy, Małgorzata Topyła

 

Szczególne zasady ochrony danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji gospodarczych i wymianą danych gospodarczych z uwzględnieniem ustawy dostosowującej do RODO, Joanna Noga-Bogomilska

 

Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w RODO oraz Prawie bankowym i ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Katarzyna Syska

 

Zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez adwokatów i radców prawnych, Paweł Litwiński

 

Nowelizacja ustawy o statystyce publicznej w związku z RODO, Karolina Gałęzowska, Arwid Mednis

 

Relacje prawa do informacji publicznej oraz prawa do ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Grzegorz Sibiga, Iga Małobęcka-Szwast

 

Nowelizacja ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego dostosowująca do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dominik Sybilski

 

Związanie sądu powszechnego decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o stwierdzeniu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Michał Szwast

 


 

Table of contents

Introduction

 

Adjustment of national regulations to the requirements of the General Data Protection Regulation, Paweł Fajgielski

 

Adjustment of sectoral electronic communications service regulations to the requirements of the GDPR, Xawery Konarski

 

Changes introduced by the Act of 21 February 2019 in connection with ensuring application of the General Data Protection Regulation on the financial market. Selected issues, Jan Byrski

 

Changed consumer rights in connection with the coming into force of the GDPR harmonizing act and the information duty as realized by a micro-entrepreneur, Małgorzata Topyła

 

Special rules for personal data protection in connection with providing business information and business data exchange taking into account the GDPR harmonizing act, Joanna Noga-Bogomilska

 

Rights relating to automated decision-making under GDPR, the Banking Law and the Insurance and Reinsurance Act, Katarzyna Syska

 

Changes in the provisions concerning personal data processing by advocates and legal councillors, Paweł Litwiński

 

Amendment of the Public Statistics Act in connection with GDPR, Karolina Gałęzowska, Arwid Mednis

 

Relations between the right to public information and the right to protection of personal data in light of the General Data Protection Regulation (GDPR), Grzegorz Sibiga, Iga Małobęcka-Szwast

 

Amendment of the Act on re-use of public sector information adjusting it to the provisions of the GDPR, Dominik Sybilski

 

Binding of a common court by the decision of the President of the Personal Data Protection Office stating a violation of personal data protection provisions, Michał Szwast


Szanowni Państwo,

nie tylko ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kształtuje system przepisów o ochronie danych osobowych. Na źródła prawa ochrony danych osobowych składa się bowiem znacząca liczba ustaw krajowych, które uzupełniają RODO. W trzech głównych ustawach wdrażających reformę ochrony danych osobowych w polskim prawodawstwie przewidziano liczne zmiany w dalszych aktach prawnych. W ustawie z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) znowelizowano 48 innych ustaw. W ustawie z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) wykonującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/680 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz. L Nr 119/2016, s. 89) znowelizowano dalszych 41 ustaw. Część ze zmienionych przepisów należy również odnieść do RODO, w tym przepisy o ochronie informacji niejawnych, czy przepisy ustrojowe sądów i trybunałów. Jednak najwięcej zmian przewidziano w ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730). Nowelizuje się w niej bowiem aż 162 ustawy. W ramach trzech powyżej wymienionych ustaw w ciągu niespełna roku niektóre ustawy – jak choćby Kodeks pracy – były już dwukrotnie zmieniane. Skalę zmian w prawie polskim dopełniają inne ustawy, wydane poza głównymi aktami w ramach reformy, które również zawierają przepisy o ochronie danych osobowych. W sumie otrzymaliśmy złożoną mozaikę przepisów znajdujących się w bardzo licznych aktach prawnych. W tegorocznym dodatku omawiamy wybrane rozwiązania ustawowe w polskich przepisach o ochronie danych osobowych, w tym problemy już wynikające z ich stosowania. Szczególną uwagę poświęciliśmy ustawom sektorowym, ponieważ w wielu przypadkach znacząco modyfikują one obowiązki i uprawnienia określone w RODO lub tworzą szczególne podstawy przetwarzania danych osobowych.
Zapraszam do lektury!
Dr Grzegorz Sibiga Instytut Nauk Prawnych PAN