Pojęcie „zgłoszenia” do organów spółek kapitałowych na gruncie tzw. ustawy antykorupcyjnej

Monitor Prawniczy | 5/2019
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.19.5.6
Agnieszka Rzetecka-Gil

Ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne1 przez ponad dwadzieścia lat swego obowiązywania sprawiała i nadal sprawia ogromne problemy w praktyce. Tymczasem zakresem podmiotowym obejmuje bardzo szeroką grupę funkcjonariuszy publicznych (od prezydenta RP począwszy, na wójcie gminy kończąc). Ponadto ustawa wprowadza bardzo surowe sankcje za niestosowanie się do zawartych w niej zakazów w postaci wygaśnięcia mandatu, odwołania ze stanowiska, rozwiązania stosunku pracy. Już chociażby te względy winny powodować, by OgrDziałGospU była aktem prawnym precyzyjnym i co najmniej poprawnym legislacyjnie. Jednak tak nie jest, zaś doskonale kondycję tego aktu prawnego oddaje konstatacja, że: „dla prawnika ustawa ta była i jest nadal wdzięcznym polem do rozważań, jakiego prawa nie należy tworzyć”2. Na tym tle dodatkowo negatywnie prezentuje się konstrukcja art. 6 ust. 1 OgrDziałGospU, choć przepis ten stanowi niekwestionowanie jedno z istotniejszych unormowań omawianej ustawy. Reguluje on bowiem wyjątek od zakazów uregulowanych w art. 4 pkt 1 OgrDziałGospU. Ponadto, co warto bardzo mocno podkreślić, przepis ten stanowi jedyny wyjątek od bezwzględnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej określonej w art. 4 ust. 1 OgrDziałGospU.Summary:

The concept of “nomination” to the governing bodies of companies under the so-called anti-corruption act
The provision of Art. 6.1 of the Act of 21 August 1997 restricting conduct of business activities by persons performing public functions is an exception from the ban on conducting activities described in Art. 4.1 of this Act. In turn, the application of Art. 6.1 of the Act involves the need to meet several prerequisites. The article presents major ones, which at the same time pose greatest problems in practice. Such a prerequisite is undoubtedly the very fact of nomination for filling a management positing in a commercial law company. The legislator has failed to specify what is meant by “nomination”; neither its form and the procedure for filing have been described. It is also important that the nomination is performed by a right entity and to an right company.
Key words: commercial law companies, business activity, state corporate entities, nomination to a company, companies with State Treasury shareholding Słowa kluczowe: spółki prawa handlowego, działalność gospodarcza, państwowe osoby prawne, zgłoszenie do spółki, spółki z udziałem skarbu państwa