Pojęcie ruchu pojazdu jako przesłanki odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji

Monitor Prawniczy | 11/2022
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.11.3
Kacper Kondak
Pojęcie ruchu pojazdu jako przesłanki odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji

Artykuł dotyczy zagadnienia pojęcia ruchu pojazdu jako przesłanki odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody (art. 436 KC w zw. z art. 435 KC). W artykule autor analizuje pojęcie ruchu pojazdu na gruncie doktryny, polskiej judykatury, a także w oparciu o dorobek orzeczniczy TSUE. Celem artykułu jest także dokonanie analizy, czy pojęcie ruchu pojazdu obejmuje również sytuacje, w których pojazd w momencie wyrządzenia szkody był wykorzystywany jako narzędzie pracy. Autor w sposób krytyczny odnosi się do konieczności zmiany pojmowania ruchu pojazdu przez sądy polskie, w związku z orzeczeniem TSUE w sprawie Rodrigues de Andrade1, w którym Trybunał wskazał, że szkoda, która została wyrządzona przez pojazd wykorzystywany jako narzędzie pracy, nie pozostaje w zakresie pojęcia „ruchu pojazdu”.Abstract:

Pojęcie ruchu pojazdu jako przesłanki odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji

Artykuł dotyczy zagadnienia pojęcia ruchu pojazdu jako przesłanki odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody (art. 436 w zw. z art. 435 KC). W artykule autor analizuje pojęcie ruchu pojazdu na gruncie doktryny, polskiej judykatury, a także w oparciu o dorobek orzeczniczy TSUE. Celem artykułu jest także dokonanie analizy czy pojęcie ruchu pojazdu obejmuje również sytuacje w których pojazd w momencie wyrządzenia szkody był wykorzystywany jako narzędzie pracy. Autor w sposób krytyczny odnosi się do konieczności zmiany pojmowania ruchu pojazdu przez sądy polskie, w związku z orzeczeniem TSUE w sprawie Rodrigues de Andrade, w którym Trybunał wskazał, że szkoda, która została wyrządzona przez pojazd wykorzystywany jako narzędzie pracy nie pozostaje w zakresie pojęcia „ruchu pojazdu”. Słowa kluczowe: KC, ruch pojazdu, odpowiedzialność cywilna, pojazd jako narzędzie pracy, mechaniczny środek komunikacji

The notion of vehicle movement as a premise for liability of the vehicle’s holder

The article concerns the notion of vehicle movement as the premise for liability of the holder of a vehicle which is powered by the forces of nature (Art. 436 in conjunction with Art. 435 of the Civil Code). In the article, the author analyses the notion of movement of a vehicle basing on literature, Polish judicature and CJEU case law. The aim of the article is also to analyse whether the notion of vehicle movement shall also apply in situations when the vehicle was used as a work tool at the time when damage was done. The author criticizes the need of changing the way of understanding the notion of vehicle movement by Polish courts in connection with the CJEU judgement in the case Rodrigues de Andrade in which Court said that the damage which had been done by a vehicle which had been used as a work tool was not covered by the notion of “vehicle movement”. Key words: Civil Code, vehicle movement, civil responsibility, vehicle as a work tool, motor vehicle