Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w razie ustanowienia odrębnej własności lokalu

Monitor Prawniczy | 22/2015

Wprowadzony ustawą z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218; dalej jako: ustawa nowelizująca) art. 73 ust. 2a pkt 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; dalej jako: GospNierU) stanowi podstawę do zmiany stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej także wtedy, gdy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w budynku wzniesionym na tej nieruchomości nastąpiło przed dniem wejścia tego przepisu w życie – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Wprowadzony ustawą z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218; dalej jako: ustawa nowelizująca) art. 73 ust. 2a pkt 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; dalej jako: GospNierU) stanowi podstawę do zmiany stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej także wtedy, gdy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w budynku wzniesionym na tej nieruchomości nastąpiło przed dniem wejścia tego przepisu w życie – wynika z uchwały Sądu Najwyższego. W 2010 r. zarząd jednej z dzielnic Miasta W. zmienił wysokość stawki opłaty za użytkowanie wieczyste za miejsce postojowe w garażu traktowanym jako odrębny lokal, z 1% wartości nieruchomości stawka wzrosła do 3%. Anna i Jan B. odwołali się, twierdząc, że skoro miejsce postojowe jest przypisane do danego lokalu mieszkalnego, to powinna obowiązywać 1% stawka, jak za mieszkanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. nie podzieliło stanowiska właścicieli mieszkania. Również sąd I instancji stwierdził, że wysokość stawki opłat uzależniona jest od celu, na który oddano nieruchomość w umowie ustanawiającej użytkowanie wieczyste. Zgodnie z art. 73 Gosp­NierU, jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego celu, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu. Regulacje te stosuje się odpowiednio do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, którego przeznaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, lub zmiany sposobu korzystania z lokalu. Sąd II instancji uznał, że rozstrzygnięcie sprawy uzależnione jest od stanowiska SN w sprawie pytania: „Czy wprowadzony ustawą nowelizującą przepis art. 73 ust. 2a pkt 1 GospNierU w zakresie, w jakim stanowi podstawę do zmiany stawki opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ma zastosowanie także w przypadku gdy ustanowienie odrębnej własności lokalu garażowego miało miejsce przed wejściem w życie wskazanego przepisu?”. Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 10 ustawy nowelizującej art. 73 ust. 2a pkt 1 Gosp­NierU wchodzi w życie 1.1.2008 r., jednak jest to jedyna norma intertemporalna zamieszczona w ustawie zmieniającej, odnosząca się do art. 73 ust. 2a GospNierU. Na mocy art. 3 KC, ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. W ocenie sądu II instancji, skoro w ustawie nowelizującej nie nakazano stosowania ustanowionej w niej normy prawnej do zdarzeń lub stanów rzeczy, które miały miejsce przed wejściem w życie aktu i z którymi prawo ówcześnie nie wiązało skutków prawnych przewidzianych tymi normami, to możliwość zmiany stawki opłaty rocznej będąca skutkiem ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego aktualizuje się dopiero wtedy, gdy ustanowienie odrębnej własności lokalu miało miejsce po dniu wejścia w życie art. 73 ust. 2a pkt 1 Gosp­NierU. Sąd Najwyższy uznał jednak, że nawet jeśli ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w budynku miało miejsce przed 1.1.2008 r., to dopuszczalna jest zmiana stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na której znajduje się ten budynek, na podstawie art. 73 ust. 2a pkt 1 Gosp­NierU.

Uchwała SN z 8.10.2015 r., III CZP 53/15