Opieka naprzemienna i rodzinne postępowanie informacyjne na tle projektowanych zmian

Monitor Prawniczy | 9/2022
Moduł: prawo cywilne, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.9.3
Małgorzata Wojciechowicz

Celem niniejszego artykułu jest ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w przedmiocie opieki naprzemiennej i rodzinnego postępowania informacyjnego1.Abstract:

Opieka naprzemienna i rodzinne postępowanie informacyjne na tle projektowanych zmian

Celem opracowania jest próba oceny planowanej reformy prawa rodzinnego, w zakresie promocji opieki naprzemiennej, a także wprowadzenia instytucji informacyjnego postępowania rodzinnego w kontekście obowiązujących przepisów. Słowa kluczowe: reforma prawa rodzinnego, rodzinne postępowanie informacyjne, opieka naprzemienna

Planned changes in alternate care and family information proceedings in Polish family law

The article attempts to evaluate the planned reform of family law concerning promotion of alternate care, as well as the introduction of an institution of family information proceedings in the context of applicable regulations. Key words: reform of family law, family information proceedings, alternate care