Ogólna charakterystyka stosunku prawnego powstającego w wyniku ustalenia utworu w rozumieniu prawa autorskiego

Monitor Prawniczy | 9/2022
Moduł: prawo cywilne, własność intelektualna
DOI: 10.32027/MOP.22.9.5
Joanna Pawlikowska

Współcześnie ustalenie utworu stanowi zdarzenie prawne, które daje początek szeregu stosunkom prawnym, z których jedne mogą być zależne od woli twórcy, inne zaś są od niej niezależne, jednak i jedne, i drugie są zdeterminowane przez obowiązujące unormowania prawne. Objęcie dzieła ochroną autorskoprawną jest zatem związane z faktem samego ustalenia utworu, przez które należy rozumieć zakomunikowanie (uzewnętrznienie) dzieła osobie trzeciej. Cechą charakterystyczną stosunków prawnych powstających w związku z ustaleniem utworu w rozumieniu prawa autorskiego jest niejednolitość ich charakteru oraz treści. W konsekwencji – z uwagi na ową złożoność – mamy do czynienia zarówno z cywilnymi prawami i obowiązkami, jak i z sytuacją normowania kwestii organizacyjnych, finansowych, proceduralnych (odpowiedzialności i cywilnej, i karnej).Abstract:

Ogólna charakterystyka stosunku prawnego powstającego w wyniku ustalenia utworu w rozumieniu prawa autorskiego

Współcześnie ustalenie utworu stanowi zdarzenie prawne, które daje początek szeregu stosunkom prawnym, z których jedne mogą być zależne od woli twórcy, inne zaś od niej niezależne, jednak i jedne, i drugie są zdeterminowane przez obowiązujące unormowania prawne. Objęcie dzieła ochroną autorskoprawną jest zatem związane z faktem samego ustalenia utworu, przez które należy rozumieć zakomunikowanie (uzewnętrznienie) dzieła osobie trzeciej. Cechą charakterystyczną stosunków prawnych powstających w związku z ustaleniem utworu w rozumieniu prawa autorskiego jest niejednolitość ich charakteru oraz treści. W konsekwencji — z uwagi na ową złożoność — mamy do czynienia zarówno z cywilnymi prawami i obowiązkami, jak i z sytuacją normowania kwestii organizacyjnych, finansowych, proceduralnych (odpowiedzialności i cywilnej, i karnej). Słowa kluczowe: prawo autorskie, stosunek prawny

General characteristics of a legal relationship arising as a result of establishment of a work within the meaning of copyright law

Nowadays, establishing a work is an act of law that gives rise to a number of legal relationships, some of which may depend on the creator's will, while others are independent of it, but both are determined by the applicable legal regulations. Therefore, the fact that a work is subject to copyright protection is related to the very fact of establishment of the work, which should be understood as communicating (externalizing) the work to a third party. A characteristic feature of the legal relations arising in connection with the establishment of a work within the meaning of copyright law is heterogeneity of their nature and content. As a consequence - due to this complexity - we are dealing with both civil rights and obligations, as well as the situation of regulating organizational, financial and procedural issues (both civil and criminal liability). Key words: copyright law, legal relationship