Odsetki za opóźnienie w zapłacie wierzytelności objętych układem za okres po ogłoszeniu upadłości

Monitor Prawniczy | 23/2013
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe
Paweł Grzegorczyk

I. Przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze2 nie regulują w sposób wyczerpujący zagadnienia wpływu ogłoszenia upadłości na przysługujące wierzycielom upadłego roszczenie o zapłatę odsetek od wierzytelności dochodzonych w postępowaniu upadłościowym. W postępowaniu obejmującym likwidację majątku dłużnika zagadnienia tego dotyczy art. 92 PrUpN, który przesądza, że z zastrzeżeniem odsetek od wierzytelności zabezpieczonych zgodnie z ust. 2 tego przepisu, z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości3. Analogicznej regulacji brakuje w razie ogłoszenia upadłości obejmującej możliwość zawarcia układu. Problematyki odsetek w tym postępowaniu dotyczył art. 272 ust. 2 PrUpN w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z którym układem objęte były także odsetki od wierzytelności podlegających układowi za cały czas trwania opóźnienia. Kierując się tym przepisem w literaturze uważano, że naliczanie odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości nie doznaje w tym postępowaniu żadnego ograniczenia, a układ obejmuje także odsetki liczone po dniu ogłoszenia upadłości4. W związku z tym, jak podnoszono, odsetki te należało uwzględnić w propozycjach układowych; za najczęstsze rozwiązanie uznawano ich umorzenie w układzie lub doliczenie do którejś z rat5.