Odrębna własność lokalu a stawka opłaty rocznej

Uchwała SN z 11.2.2004 r., III CZP 103/03

Monitor Prawniczy | 24/2004
Moduł: prawo cywilne

Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w budynku wniesionym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe nie uzasadnia zmiany stawki procentowej opłaty rocznej (art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami; t. jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.).

Uchwała SN z 11.2.2004 r., III CZP 103/03


Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość gruntowa (art. 27 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami; t. jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.; dalej jako: GospNierU; zob. też art. 232 KC). Przez nieruchomość gruntową rozumie się „grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności” (art. 4 pkt 1 GospNierU, zob. również art. 46 § 1 KC). Wynika z tego, że w przypadku, gdy użytkowanie wieczyste przysługujące pierwotnie jednemu podmiotowi, zostanie następnie np. na skutek wyodrębniania nieruchomości lokalowych, przekształcone we współużytkowanie wieczyste, to użytkowanie wieczyste w dalszym ciągu ustanowione jest na nieruchomości, a nie na wyodrębnionych lokalach, tyle tylko, że zmienia [...]