Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu wobec spółki za naruszenie umowy spółki a wykonywanie poleceń wspólników

- glosa

Monitor Prawniczy | 8/2020
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.20.8.6
Paweł Tymczyszyn, Dominika Wajda

Odwoływanie się przez członków zarządu sp. z o. o. do tego, że kondycja majątkowa spółki jest konsekwencją wykonywania przez nich poleceń innych organów spółki, w tym w szczególności zgromadzenia wspólników, nie zwalnia ich z odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 § 1 KSH i tak samo z odpowiedzialności wobec samej spółki przewidzianej w art. 293 § 1 KSH, chyba że – na gruncie art. 293 § 1 KSH – nie ponoszą winy za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub umową spółki.

Wyrok SN z 7.2.2019 r., II CSK 8/17
Abstract:

Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu wobec spółki za naruszenie umowy spółki a wykonywanie poleceń wspólników
Opracowanie zawiera analizę wyroku SN z 7.2.2019 r., dotyczącego ponoszenia przez członków zarządu odpowiedzialności cywilnoprawnej wobec spółki za naruszenie umowy spółki oraz tego jaki wpływ na zakres ponoszonej odpowiedzialności ma wykonywanie przez zarządców poleceń wspólników. Słowa kluczowe: odpowiedzialność cywilnoprawna, szkoda, wydawanie poleceń, naruszanie postanowień umowy spółki
Civil liability of management board members to the company for infringement of its articles vs execution of shareholders’ instructions
Civil liability of management board members to the company for infringement of its articles vs execution of shareholders’ instructions. The article analyses the Supreme Court judgment of 7 February 2019 concerning civil liability of management board members to the company for infringement of its articles and the extent to which execution of shareholders’ instructions by managers affects their liability. Key words: civil liability, damage, giving instructions, infringement of company’s articles