Ochrona wierzyciela

Wyrok SN z 27.1.2004 r., II CK 381/02

Monitor Prawniczy | 24/2004
Moduł: prawo cywilne

Działanie nabywcy nieruchomości w zaufaniu do pośrednika nie oznacza w każdym wypadku zachowania należytej staranności (art. 527 KC).

Wyrok SN z 27.1.2004 r., II CK 381/02

Stan faktyczny:

W dniu 27.10.1998 r. w księdze wieczystej KW..... prowadzonej dla nieruchomości, którą małżonkowie Romulad i Ewa I. sprzedali w późniejszym czasie pozwanym Tadeuszowi i Elżbiecie J., uczyniona została wzmianka o złożonym przez powódkę wniosku o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej. Podstawą tego wniosku było postanowienie sądu z 5.5.1998 r. o zabezpieczeniu powództwa przeciwko Romualdowi I. o zapłatę kwoty 262 820 zł z odsetkami z tytułu nie zwróconej pożyczki. Kwota ta, wraz z odsetkami i kosztami procesu, zasądzona została od Romualda I. na rzecz powódki - Heleny G. wyrokiem z 30.9.1998 r. Postanowieniem z 13.4.1999 r. sąd wieczystoksięgowy odmówił wpisu hipoteki przymusowej na podstawie postanowienia z 5.5.1998 r. z uwagi na brak klauzuli [...]