Obowiązek udostępnienia wykazów sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa

Monitor Prawniczy | 15/2019

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że art. 11c ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie wyłącza możliwość udostępnienia w trybie przepisów ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej wykazów sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Ograniczenie prawa do informacji publicznej z powołaniem się na przepis art. 5 ust. 2 DostInfPubU w stosunku do wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów nie może mieć zastosowania, bowiem informacja ta ma związek z wykonywaniem przez sędziów funkcji publicznych.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że art. 11c ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 84; dalej jako: KrRadSądU), nie wyłącza możliwość udostępnienia w trybie przepisów ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330; daje jako: DostInfPubU) wykazów sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Ograniczenie prawa do informacji publicznej z powołaniem się na przepis art. 5 ust. 2 DostInfPubU w stosunku do wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów nie może mieć zastosowania, bowiem informacja ta ma związek z wykonywaniem przez sędziów funkcji publicznych.

Stan faktyczny

Posłanka na Sejm RP – K.G.-P., powołując się na art. 2 ust. 1 DostInfPubU wystąpiła do Marszałka Sejmu RP o udostępnienie informacji publicznej w postaci załączników do zgłoszeń z kandydatami do Krajowej Rady Sądownictwa, które wpłynęły do Kancelarii Sejmu, czyli wykazów obywateli popierających dane zgłoszenie i/lub wykaz sędziów popierających dane zgłoszenie. Szef Kancelarii Sejmu odmówił udostępnienia informacji publicznej, wskazując, że art. 11c KrRadSądU wyłącza możliwość udostępnienia żądanych wykazów. Dodatkowo organ wskazał, że na podstawie art. 5 ust. 2 DostInfPubU, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej. Organ wskazał, że zgodnie ze wzorem, żądane wykazy zawierają szereg danych osobowych osób popierających zgłoszenie, tj. danych, którymi zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jednocześnie stwierdził, że informacja o osobach zgłaszających kandydaturę sędziego nie jest informacją o warunkach powierzenia funkcji, dane te nie dotyczą bowiem bezpośrednio kandydata.

Orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję w części odmawiającej udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa obejmujących wykazy sędziów popierających zgłoszenia i oddalił skargę K.G.-P. w pozostałym zakresie. Jak wyjaśniono, zgodnie z art. 1 ust. 2 DostInfPubU, wszędzie tam, gdzie konkretne sprawy dotyczące zasad i trybu dostępu do informacji będącej informacją publiczną uregulowane są inaczej w DostInfPubU, a inaczej w ustawie szczególnej i stosowania obu tych ustaw nie da się pogodzić, pierwszeństwo mają przepisy ustawy szczególnej. Artykuł 11c KrRadSądU stanowi, że zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z art. 11a i 11b Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników. Zdaniem sądu, regulacja ta nie określa w sposób kompleksowy zasad, trybu i formy udostępniania dokumentacji dotyczącej zgłoszeń kandydatów do KRS. Przewiduje jedynie obowiązek podania do publicznej wiadomości zgłoszeń kandydatów do KRS. W ocenie Sądu, regulacja zawarta w art. 11c KrRadSądU ma charakter jedynie uzupełniający, podkreślający znaczenie jawności procedury zgłoszeń kandydatów do KRS, a nie wyłączający przepisy DostInfPubU. Jednocześnie sąd stwierdził, że ustawodawca uprzywilejował sędziów przy zgłoszeniach kandydatów, a źródłem takiego uprzywilejowania jest pełniona przez nich funkcja publiczna. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa jest grupa co najmniej 2000 obywateli lub 25 sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku. W rezultacie ograniczenie prawa do informacji publicznej z powołaniem się na przepis art. 5 ust. 2 DostInfPubU w stosunku do wykazu sędziów popierających zgłoszenia nie może mieć zastosowania, bowiem informacja ta ma związek z wykonywaniem przez sędziów funkcji publicznych. W ocenie Sądu, udostępnienie takiego wykazu powinno nastąpić po uprzedniej anonimizacji numeru ewidencyjnego PESEL sędziego, który nie jest związany z pełnioną funkcją publiczną. Natomiast przy zgłoszeniach kandydatów do KRS dokonywanych przez obywateli ma zastosowanie art. 5 ust. 2 DostInfPubU i wynikająca z niego ochrona prywatności osób fizycznych. W zakresie pojęcia „prywatności” mieszczą się również dane osobowe. Jeżeli w treści informacji publicznej zawarte są dane umożliwiające proste ustalenie (bezpośrednio lub pośrednio) danych osobowych konkretnych osób fizycznych, to prawo do informacji publicznej w takim przypadku podlega ograniczeniu (zob. wyrok WSA w Warszawie z 24.10.2013 r., II SA/Wa 1373/13, Legalis).

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu. Uzasadniając wyrok stwierdzono, że art. 11c KrRadSądU nie jest lex specialis wobec DostInfPubU. Wskazany przepis określa jedynie w sposób cząstkowy, w ograniczonym przedmiotowo i podmiotowo zakresie, tryb dostępu do informacji publicznej. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że zawarta w tej regulacji norma ma charakter procesowy, a nie materialny. W konsekwencji wykaz sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa podlega udostępnieniu jako informacja publiczna w trybie przepisów DostInfPubU.

Wyrok NSA z 28.6.2019 r., I OSK 4282/18