O umówionym czasie (terminie) oraz przyczynach opóźnienia w kontekście art. 635 KC

Monitor Prawniczy | 10/2022
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.22.10.1
Mateusz Jaworski

Artykuł 635 KC przewiduje jedną z najsurowszych sankcji, z jakich inwestor może skorzystać w stosunku do nieterminowego wykonawcy. Praktyka obrotu pokazuje, że inwestorzy bardzo często decydują się na taki krok i odstąpienie od umowy o roboty budowlane. Ta swoista popularność wskazanej regulacji powoduje, że zaczęto poświęcać jej więcej uwagi zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie1. W dyskusji, jaka wokół niej rozgorzała, poruszonych zostało wiele istotnych kwestii2, niemniej wciąż pozostają takie, którym warto przyjrzeć się bliżej.Abstract:

O umówionym czasie (terminie) oraz przyczynach opóźnienia w kontekście art. 635 KC

Publikacja poświęcona jest wybranym aspektom dotyczącym regulacji art. 635 KC, która znajduje odpowiednie zastosowanie do umowy o roboty budowlane. W pierwszej kolejności autor porusza zagadnienie terminu stanowiącego punkt odniesienia dla oceny, czy ukończenie prac (obiektu) jest prawdopodobne. Analizie poddana zostaje m.in. koncepcja postulująca uwzględnienie w tym terminie następstw przyczyn, które zostały wskazane w umowie jako uzasadniające jej zmianę, a także kwestia „roszczeń” wykonawcy o zmianę terminu wykonania umowy. Następnie, na kanwie tych rozważań autor podejmuje próbę osadzenia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy w kontekście art. 635 KC, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, gdy do opóźnienia prowadzą okoliczności dające się przypisać obu stronom oraz okoliczności niezależne od stron. Słowa kluczowe: umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, odstąpienie od umowy o roboty budowlane, opóźnienia

The agreed time-limit (deadline) and causes of delay in the context of Art. 635 of the Civil Code

The article concerns selected aspects regarding Art. 635 of the Civil Code, which is applicable to construction works contracts. First, the author discusses the issue of the time limit which constitutes a point of reference for assessing whether the completion of the works (project) is probable. The author analyses, inter alia, the concept that the time limit should take into account the consequences of the causes which constitute contractual grounds for amending the contact, as well as the issue of the contractor’s „claims” for extending the contractual deadline. Then, basing on that analysis, an attempt is made to fit these causes in the context of Art. 635 of the Civil Code, with particular emphasis on the cases where the delay is caused by circumstances attributable to both parties and circumstances beyond their control. Key words: construction works contract, withdrawal from a contract, withdrawal from a construction works contract, delays