O tzw. przestępstwach bilansowych (wybrane zagadnienia)

Monitor Prawniczy | 13/2019
Moduł: prawo podatkowe, prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.19.13.3
Łukasz Duśko
O tzw. przestępstwach bilansowych (wybrane zagadnienia)

Bogactwo oraz niejednorodność układów sytuacyjnych, w których może dojść do realizacji znamion występków stypizowanych w art. 77 pkt 2 oraz art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości1, penalizujących odpowiednio zachowania sprowadzające się do niesporządzenia sprawozdania finansowego oraz nieprzedłożenia takiego sprawozdania we właściwym sądzie rejestrowym, implikuje konieczność podchodzenia do oceny konkretnych stanów faktycznych w sposób bardzo ostrożny, pozwalający odróżnić zachowania szczególnie naganne od tych błahych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie odpowiednich instrumentów prawnokarnych dających możliwość odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach.Summary

Remarks on so-called accounting crimes (selected issues)
Art. 77(2) and Art. 79(4) of the Accounting Act penalise failure to prepare financial statements and failure to submit such statements to the competent registry court. As there are many various situations in which it is possible to commit such crimes, it is necessary to analyse each case very cautiously. Only then it is possible to distinguish acts that are particularly grave from the trivial ones. The aim of this article is to indicate safety anchors which might enable proper criminal law responses in different situations.
Key words: accounting crimes, financial statements
Słowa kluczowe: przestępstwa bilansowe, sprawozdanie finansowe