O potrzebie rewizji ustawowych przesłanek stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych

Monitor Prawniczy | 1/2022
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.22.1.4
Szymon Krystkowiak

Przedmiotem tekstu jest dogmatyczna analiza różnic dzielących wolnościowe środki zapobiegawcze oraz tymczasowe aresztowanie. Służy ona uzasadnieniu istnienia konieczności zmiany przesłanek i celów stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych poprzez ich oderwanie od przesłanek i celów stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego – z jednoczesnym wyeksponowaniem prewencyjnej funkcji, jaka wynika z charakteru prawnego niektórych z tych środków przymusu.Abstract:

O potrzebie rewizji ustawowych przesłanek stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych

Przedmiotem tekstu jest dogmatyczna analiza różnic dzielących środki zapobiegawcze. W dalszej części autor postuluje stosowne ich wyeksponowanie na płaszczyźnie przesłanek i celów stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, przytaczając szereg argumentów, dla których nie powinno się ograniczać, a tym bardziej odrzucać prewencyjnej funkcji nieizolacyjnych środków zapobiegawczych. Słowa kluczowe: środki zapobiegawcze, nieizolacyjne, tymczasowe aresztowanie, funkcja prewencyjna, funkcja ochronna

The need to review statutory premises for the application of non-custodial preventive measures

The text presents a dogmatic analysis of the differences between preventive measures. Further on, the author postulates to depict them in light of the premises and goals of applying non-custodial preventive measures, citing a number of arguments why the preventive function of non-custodial preventive measures should not be limited and all the more so rejected. Key words: preventive measures, non-custodial measures, pre-trial detention, preventive function, protective function