Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (Część IV – Dowody; Postępowanie dowodowe)

Monitor Prawniczy | 24/2019
Moduł: postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.19.24.1
Michał Krakowiak

W niniejszym opracowaniu zostaną omówione zmiany wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1 w zakresie przepisów o dowodach oraz postępowaniu dowodowym. Ustawodawca podniósł, że większość przepisów KPC o postępowaniu dowodowym obowiązuje w brzmieniu nadanym im w latach 60. ubiegłego wieku. W konsekwencji, forma i treść tych przepisów jest archaiczna, ponadto występują nieścisłości i niespójności terminologiczne. Niektóre instytucje postępowania dowodowego nie odpowiadają również wymogom współczesnego wymiaru sprawiedliwości2. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na: wprowadzenie – obok faktów notoryjnych i znanych z urzędu – nowego pojęcia „faktów, o których informacja jest powszechnie dostępna” (art. 228 § 2 KPC); kompleksowe uregulowanie przesłanek pominięcia dowodu i treści postanowienia dowodowego (art. 2352, 236 KPC); dopuszczenie do złożenia zeznań na piśmie przez świadka w każdym rodzaju postępowania cywilnego (art. 2711 KPC) i do przesłuchania świadka z udziałem biegłego lekarza lub psychologa (art. 2721 KPC); wprowadzenie nowych możliwości oznaczania wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków biegłego (art. 89a i 89b ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych3); wprowadzenie w postępowaniu uproszczonym nowej instytucji świadka – eksperta (art. 5057 §  3 KPC). Wymienione zmiany mają szczególne znaczenie dla kwestii sprawnego przebiegu postępowania przed sądem I instancji.Summary:

Amendment of the Code of Civil Procedure by the Act of 4 July 2019 (Part IV – Evidence; Evidentiary proceedings)
The article presents changes in the provisions of the Code of Civil Procedure introduced by the Act of 7 July 2019 with respect to evidence and evidentiary proceedings. Analysed are new institutions of the Law of Evidence, such as: “facts which are a matter of public knowledge”, procedural status of an opinion issues in another case than the one being considered, witness testimony given in writing, examination of a witness with the participation of an expert medical practitioner or psychologist, expert witness in simplified proceedings, new possibilities for determining the amount of remuneration and reimbursement of costs of an expert witness.
Key words: civil proceedings, Code of Civil Procedure, amendment, evidence, evidentiary proceedings Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, kodeks postępowania cywilnego, nowelizacja, dowody, postępowanie dowodowe