Nieodpłatne działanie ratownika medycznego a szczególny obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo

- glosa

Monitor Prawniczy | 12/2019
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.19.12.5
Karolina Piech

Sprawca może w wyniku różnych faktycznych i prawnych zdarzeń samodzielnie przyjąć na siebie obowiązek gwaranta, czyli obowiązek pieczy nad określonym dobrem prawnym przed zagrożeniem pochodzącym z określonego źródła. W szczególności usytuowanie w tej pozycji może nastąpić w wyniku umowy, jak również poprzez złożenie dobrowolnych oświadczeń woli. Dobrowolne przyjęcie stanowiska gwaranta nie musi przybierać formy cywilnego kontraktu. Konieczne jest jednak rzeczywiste objęcie funkcji gwaranta1.

Wyrok SN z 19.7.2018 r., IV KK 371/17, Legalis
Summary

Voluntary actions of paramedics and a special duty of care for a person in danger
This gloss concerns the sources of the duty of the guarantor in criminal law. The author evaluates the thesis expressed in the judgment of the Supreme Court according to which it is the situation that may constitute the source of the guarantor's duty. First, author presents the situation, namely exposure of the victim to the imminent danger of loss of life as a result of improper performance of therapeutic actions. Subsequently, the position of the first and second instance court and the court of cassation have been analysed. The author also refers to the views expressed in the doctrine and the case law, and then analyses the provisions of statutory acts.
Key words: guarantor, duty of the guarantor, nonfeasance, medical criminal law Słowa kluczowe: gwarant, obowiązek gwaranta, zaniechanie, lekarskie prawo karne