Niedozwolony wzorzec umowy ubezpieczenia na życie

Wyrok SN z 18.12.2013 r., I CSK 149/13

Monitor Prawniczy | 17/2014
Moduł: prawo cywilne

Postanowienie ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przewidujące, że w razie wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego przed upływem 10 lat od daty zawarcia umowy, ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną powodującą utratę wszystkich lub znacznej części zgromadzonych na rachunku ubezpieczającego środków finansowych, rażąco narusza interesy konsumenta i stanowi niedozwolone postanowienie umowne w świetle art. 3851 zd. 1 KC.

Wyrok SN z 18.12.2013 r., I CSK 149/13

Stan faktyczny Sąd Okręgowy, uwzględniając w całości powództwo skierowane przeciwko towarzystwu ubezpieczeń uznał na podstawie art. 3851 § 1 KC za niedozwolone i zakazał stosowania przez pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy – ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, dotyczącego pobierania przez pozwanego, w razie wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego przed upływem kolejnych 10 lat od daty zawarcia umowy, opłaty likwidacyjnej za realizację wykupu jednostek funduszu zgromadzonych na rachunku podstawowym ubezpieczonego w następującej wysokości: w pierwszym i drugim roku polisowym – 100%, w trzecim roku polisowym – 70%, w czwartym – 60%, w piątym – 50%, w szóstym – 40%, w siódmym – 30%, w ósmym – 20%, w dziewiątym – 10%, zaś w dziesiątym – 5%. Sąd II instancji podzielił pogląd Sądu Okręgowego, że postanowienie to kształtuje obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interes ubezpieczającego, albowiem nie określa charakteru tej opłaty, nie wskazuje, za jakie czynności ubezpieczyciela jest ona pobierana, a ponadto przewiduje utratę zgromadzonych przez klienta na rachunku podstawowym środków bez względu na ich wysokość. W skardze kasacyjnej od tego wyroku pozwany, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego – art. 65 § 1 i 2 KC, art. 3851 § 1 w zw. z art. 3852 KC, oraz art. 3851 § 1 w zw. z art. 3852 i 3531 KC wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.