Nasciturus jako rzeczywisty spadkobierca

- glosa

Monitor Prawniczy | 9/2020
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.20.9.7
Marcin Sepełowski

Osoba, należąca do kręgu spadkobierców ustawowych, na rzecz której spadkobierca legitymujący się stwierdzeniem nabycia spadku, rozporządził prawem należącym do spadku, nie nabyła tego prawa, jeżeli rzeczywistym spadkobiercą jest dziecko spadkodawcy, w chwili otwarcia spadku już poczęte, które urodziło się żywe (nasciturus).

Uchwała SN z 25.7.2019 r., III CZP 12/19, Legalis


Abstract:

Nasciturus jako rzeczywisty spadkobierca
W glosowanej uchwale SN przyjął taką wykładnię art. 1028 KC, zgodnie z którą w sytuacji, gdy rzeczywistym spadkobiercą jest nasciturus, pod zastosowanym w tym przepisie pojęciem "osoby trzeciej” nie należy rozumieć "osoby należącej do kręgu spadkobierców ustawowych”. W glosie przedstawiono argumenty przemawiające przeciwko przyjęciu tego stanowiska. Podniesiono także, że analiza stanu faktycznego sprawy zdaje się prowadzić do wniosku, że interpretacja taka nie była konieczna dla ochrony interesów dziecka poczętego. Wiele wskazuje bowiem na to, że nabywca prawa należącego do spadku działał w złej wierze. Słowa kluczowe: Kodeks cywilny, ochrona dobrej wiary, nabywca składnika spadku, nasciturus, stwierdzenie nabycia spadku
Nasciturus as an actual heir In the commented Judgment the Supreme Court adopted such an interpretation of Art. 1028 of the Civil Code according to which in a situation when a nasciturus is an actual heir the notion of "a third party” used in that provision should not be understood as “a person from the group of statutory heirs”. The gloss provides arguments against adopting such position. It has been also raised that the analysis of the facts of the case seems to lead to a conclusion that such interpretation was not necessary for the protection of interests of an unborn child. There are many indications that the person who acquired the right forming part of the estate acted in bad faith. Key words: Civil Code, protection of good will, acquirer of a part of the estate, nasciturus, ascertainment of estate acquisition