Naruszenie dóbr osobistych w Internecie

Wyrok SN z 14.1.2015 r., II CSK 747/13

Monitor Prawniczy | 24/2015
Moduł: prawo cywilne

Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że zamieszczona na nim treść narusza jej dobra osobiste.

Wyrok SN z 14.1.2015 r., II CSK 747/13