Miarkowanie zryczałtowanego świadczenia gwarancyjnego

- glosa

Monitor Prawniczy | 6/2022
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.6.6
Paweł Mazur

Nieposiadanie przez wynajmującego tytułu do wynajmowanej rzeczy – o ile uniemożliwi wykonywanie umowy najmu – traktowane jest jako wada rzeczy wynajętej. Nie powoduje jednak nieważności umowy najmu.

Postanowienie SN z 19.12.2020 r., V CSK 295/20, Legalis
Abstract:

Miarkowanie zryczałtowanego świadczenia gwarancyjnego

Glosa stanowi krytyczne omówienie postanowienia SN z 19.12.2020 r., V CSK 295/20, w którym stwierdzono, że tzw. kary gwarancyjne, a więc umowy gwarancyjne, w których przewidziano obowiązek zapłaty zryczałtowanego świadczenia pieniężnego, nie podlegają miarkowaniu w oparciu o art. 484 § 2 KC. Autor, podzielając, co do zasady, stanowisko SN, wskazuje różnice konstrukcyjne i funkcjonalne pomiędzy karami umownymi a tzw. karami gwarancyjnymi, które przemawiają przeciw postulowanemu w doktrynie analogicznemu stosowaniu art. 484 § 2 KC w odniesieniu do tych ostatnich. Jednocześnie autor zauważa, że jeżeli w tzw. karze gwarancyjnej jako ryzyko gwarancyjne jest wskazywane samo niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania, może ona zostać uznana za nieważną lub zakwalifikowana jako ukryta pod postacią umowy gwarancyjnej kara umowna. Słowa kluczowe: kara umowna, kara gwarancyjna, świadczenie gwarancyjne, miarkowanie kary umownej, ryzyko gwarancyjne

Moderation of a flat-rate warranty payment

The gloss constitutes a critical discussion of the Supreme Court decision of 19 December 2020, V CSK 295/20, which states that so-called warranty cards, i.e. warranty agreements providing for the duty to pay a flat-rate monetary benefit are not subject to moderation pursuant to Art. 484 § 2 of the Civil Code. Basically sharing the Supreme Court’s position, the author points out constructional and functional differences between contractual penalties and so-called warranty penalties which weigh against the doctrinally postulated analogous application of Art. 484 § 2 of the Civil Code in relation to the latter. At the same time the author notes that if the so-called warranty penalty specifies non-performance or faulty performance of another obligation as the warranty risk it may be considered invalid or classified as a contractual penalty disguised as a warranty agreement. Key words: contractual penalty, warranty penalty, warranty benefit, moderation of contractual penalty, warranty risk