Miarkowanie odszkodowania ryczałtowego należnego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b PrAutU)

Monitor Prawniczy | 11/2022
Moduł: własność intelektualna, prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.11.2
Łukasz Maryniak
Miarkowanie odszkodowania ryczałtowego należnego z tytułu naruszenia autorskich 
praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b PrAutU)

W aktualnym stanie prawnym, po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z 23.6.2015 r.1 i 5.11.2019 r.2 uprawniony może dochodzić od osoby, która naruszyła przysługujące mu autorskie prawa majątkowe, zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Automatyzm w stosowaniu ustawowego mnożnika (dwukrotności honorarium autorskiego) wciąż budzi spore wątpliwości, gdyż może prowadzić do przyznania powodowi odszkodowania w wysokości przenoszącej wielkość rzeczywiście odniesionej przez niego szkody. Niniejszy artykuł koncentruje się na odpowiedzi na pytanie, czy istniejące regulacje prawne dopuszczają możliwość jakiegokolwiek miarkowania odszkodowania ryczałtowego przyznawanego na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych3.


Abstract:

Miarkowanie odszkodowania ryczałtowego należnego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

W aktualnym stanie prawnym, po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z 23.6.2015 r. i 5.11.2019 r. uprawniony może dochodzić od osoby, która naruszyła przysługujące mu autorskie prawa majątkowe, zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Automatyzm w stosowaniu ustawowego mnożnika (dwukrotności honorarium autorskiego) wciąż budzi spore wątpliwości, gdyż może prowadzić do przyznania powodowi odszkodowania w wysokości przenoszącej wielkość rzeczywiście odniesionej przez niego szkody. Niniejszy artykuł koncentruje się na odpowiedzi na pytanie, czy istniejące regulacje prawne dopuszczają możliwość jakiegokolwiek miarkowania odszkodowania ryczałtowego przyznawanego na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Słowa kluczowe: odszkodowanie ryczałtowe, miarkowanie odszkodowania, dwukrotność stosownego wynagrodzenia

Moderation of statutory damages due for infringement of author’s economic rights (Art. 79.1.3b of the Act on Copyright and Related Rights)

In the current legal situation, following the judgments of the Constitutional Tribunal of 23 June 2015 and 5 November 2019, the right holder may request the person who has infringed their proprietary copyrights to pay double the amount of respective remuneration. The automatism of applying the statutory multiplier (double the author’s remuneration) still arouses considerable doubts as it may lead to the compensation being awarded to the plaintiff in an amount greater that the actual loss. The article focuses on answering the question whether the existing legal regulations allow for the possibility of any moderation of statutory damages granted under Art. 79.1.3b of the Act on Copyright and Related Rights. Key words: statutory damages, moderation of compensation, double the amount of respective remuneration