Kwalifikacja pisma w postępowaniu administracyjnym

Monitor Prawniczy | 9/2022

Jeśli z pisma jednoznacznie nie wynika, czy stanowi ono podanie złożone w indywidualnej sprawie administracyjnej, czy skargę w trybie skargowo-wnioskowym, należy przyjąć, że chodzi o podanie – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jeśli z pisma jednoznacznie nie wynika, czy stanowi ono podanie złożone w indywidualnej sprawie administracyjnej, czy skargę w trybie skargowo-wnioskowym, należy przyjąć, że chodzi o podanie – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wniosek o kontrolę budowy sąsiedniego budynku

G.K., ze względu na planowaną budowę, złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli zrealizowanej inwestycji na sąsiedniej działce pod kątem zgodności z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej jako: PINB) po przeprowadzeniu postępowania kontrolno-wyjaśniającego poinformował wnioskodawcę, że budynek został usytuowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta J., zatwierdzonym projektem budowlanym, ustaleniami miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego oraz § 12 ust. 1 i § 271 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). G.K. złożył wniosek o uzasadnienie stanowiska organu, następnie wniósł zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej jako: WINB) odmówił uwzględnienia tego wniosku traktując kwestionowane pismo jako zawiadomienie o sposobie załatwienia pisma wnioskodawcy. Organ przyjął, że pismo PINB nie może być uznane za decyzję, gdyż nie zawiera rozstrzygnięcia rozumianego jako przesądzenie przez organ o udzieleniu określonemu podmiotowi uprawnienia bądź o nałożeniu na niego obowiązku. G.K. wniósł jednak skargę twierdząc, że PINB powinien wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Skarżący bowiem złożył wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego, a nie skargę w trybie skargowo-wnioskowym.

Orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że zarzuty dotyczące nielegalności budowy mogą być przedmiotem postępowania kontrolnego regulowanego w art. 81 ust. 1 i 4, art. 81a i 81c ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351; dalej jako: PrBud), jak i postępowania jurysdykcyjnego w trybie określonym w art. 48, 49f bądź 50–51 PrBud. Pismo skarżącego skierowane do PINB nie wskazuje wprost na żądanie podjęcia postępowania w sprawie samowoli budowlanej i organ mógł potraktować je jako sygnał do podjęcia z urzędu czynności kontrolnych prowadzonych na podstawie art. 81c ust. 1 pkt 1 PrBud. Dlatego za trafne uznano stanowisko WINB, który odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia od pisma skarżącego, skoro PINB uznał, że pismo to nie ma charakteru wniosku o wszczęcie postępowania jurysdykcyjnego.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną uznając, że zaskarżony wyrok, mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu. Wbrew stanowisku Sądu I instancji pismo PINB stanowiło w istocie decyzję administracyjną, którą załatwiono sprawę wszczętą na skutek podania skarżącego. O tym, że następstwem pisma skarżącego było wszczęcie postępowania administracyjnego w indywidualnej sprawie administracyjnej, a nie postępowanie uregulowane przepisami działu VIII KPA, świadczą czynności, które podjął organ administracji. PINB zapewnił udział w postępowaniu stronom, czyli skarżącemu i właścicielowi sąsiedniej działki oraz zawiadamiał te osoby o poszczególnych czynnościach, czym spełniał wymogi wynikające z art. 10 § 1 i art. 79 § 1 KPA. Sprawa, w której wszczęto postępowanie administracyjne, należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego, zaś w takiej sprawie mogą one wydawać postanowienia i decyzje. Z pisma skarżącego wynikało, że domaga się podjęcia czynności z uwagi na naruszenie przy budowie obiektu na działce sąsiada projektu budowlanego i wskazanych przez G.K. przepisów. W ocenie NSA nie ma istotnego znaczenia fakt, że przepisy PrBud przewidują możliwość przeprowadzenia przez organy nadzoru budowlanego czynności kontrolnych. Uprawnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych jest szczególnym uprawnieniem organów nadzoru budowlanego, które może być wykonywane także w sprawach administracyjnych załatwianych przez te organy poprzez wydanie decyzji administracyjnych. W rezultacie ani żądanie skierowane do organu nadzoru budowlanego przeprowadzenia czynności kontrolnych, ani przeprowadzenie takich czynności przez taki organ nie przesądza, że nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Naczelny Sąd Administracujny uznał, że z art. 233–235 KPA wynika, iż wątpliwości co do tego, czy podanie stanowi podanie złożone w indywidualnej sprawie administracyjnej, czy skargę w postępowaniu uregulowanym w Dziale VIII KPA powinny być rozstrzygane na rzecz przyjęcia, że chodzi o podanie w sprawie administracyjnej. Z art. 233 KPA wynika, że skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę i wszystkie wskazane wymogi zostały spełnione w tej sprawie. A skoro zostało wszczęte postępowanie administracyjne, to co do zasady, powinno zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej. Choć pismo PINB nie spełnia wszystkich wymogów formalnych decyzji administracyjnej określonych w art. 107 KPA, to w orzecznictwie NSA przyjmuje się, że do uznania aktu organu administracji za decyzję wystarczy spełnienie przez ten akt czterech minimalnych wymogów decyzji administracyjnej. Są nimi: oznaczenie organu administracji wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ administracji (zob. wyrok NSA z 23.6.2021 r., I GSK 1969/18, Legalis; wyrok NSA z 26.4.2021 r., I OSK 231/21, Legalis). W ocenie NSA pismo PINB spełnia te minimalne wymogi, również w zakresie rozstrzygnięcia, organ nadzoru budowlanego w istocie uznał bowiem, że brak jest podstaw do nałożenia na inwestora jakichkolwiek obowiązków. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że pismo G.K. określone jako „wniosek o uzasadnienie”, stanowiące reakcję skarżącego na tę decyzję, było odwołaniem i to pismo zostało wniesione w terminie. W rezultacie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania był bezprzedmiotowy i dopuszczalne było rozstrzygnięcie, które przyjęto w zaskarżonym postanowieniu, czyli odmowa przywrócenia terminu. W konsekwencji WINB powinien rozpoznać odwołanie skarżącego, jako odwołanie od decyzji zawartej w piśmie PINB.

Wyrok NSA z 15.2.2022 r., II OSK 654/21