Księgi wieczyste – nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Monitor Prawniczy | 5/2008

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.1.2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w...

13 lutego 2008

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.1.2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 1 ust. 6 ustawy z 7.9.2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191, poz. 1365). Określono w nim wzór wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.; dalej jako: OchrPrawLokU), sporządzanego przez starostów, wojewodów, a także przez ministra ds. administracji publicznej.

W części I wykazu znajdują się nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność, w części II – nieruchomości stanowiące własność samorządu województwa, w części III – te nieruchomości, które stanowią własność powiatu, w części IV – nieruchomości stanowiące własność gmin.

Część V przeznaczona jest dla nieruchomości zabudowanych, niesta­nowiących własności Skarbu Państwa albo jednostek samo­rządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami OchrPrawLokU.

Dz.U. Nr 23, poz.143