Kontrola zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego

Monitor Prawniczy | 6/2022
Moduł: nieruchomości, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.6.5
Cezary Paweł Waldziński

W przedmiotowej publikacji omówiono charakter prawny podejmowanych przez organy samorządu komorniczego uchwał oraz poruszono zagadnienia związane z ich wadliwością. W artykule zaprezentowano pogląd, że Sąd Najwyższy nie ma wyłącznej kompetencji do badania zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego kwalifikowanych jako czynności prawne. Zdaniem autora art. 215 ust. 1 ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych1 stanowi wyłącznie dodatkowy środek prawny do kontrolowania zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego.Abstract:

Kontrola zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego

W przedmiotowej publikacji omówiono charakter prawny podejmowanych przez organy samorządu komorniczego uchwał oraz poruszono zagadnienia związane z ich wadliwością. W artykule zaprezentowano pogląd, że Sąd Najwyższy nie ma wyłącznej kompetencji do badania zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego kwalifikowanych jako czynności prawne. Zdaniem autora, art. 215 ust. 1 ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych stanowi wyłącznie dodatkowy środek prawny do kontrolowania zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego. Słowa kluczowe: uchwała, czynność prawna, samorząd komorniczy, komornicy sądowi, powództwo o ustalenie

Control of lawfulness of resolutions of bailiffs’ self-government bodies

The publication discusses the legal nature of resolutions adopted by bailiffs’ self-government bodies and raises issues related to their defectiveness. The article presents the view that the Supreme Court has no exclusive competence to examine the legality of resolutions of bailiffs’ self-government bodies qualified as legal acts. According to the author, the regulation of Art. 215.1 of the Act of 22 March 2018 on court bailiffs is only an additional legal measure to control lawfulness of resolutions of bailiffs’ self-government bodies. Key words: resolution, legal act, bailiffs’ self-government, court bailiffs, declaratory action