Kilka uwag na temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym

Monitor Prawniczy | 10/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOP.19.10.2
Michał Torończak
Kilka uwag na temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym

Ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku1, z dniem 1.1.2019 r. zlikwidowano działające wcześniej: Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i powołano do życia „nowe” KNF i UKNF2, nadając im jednocześnie nowy status prawny, odmienny od tego, jaki miały poprzednio. Równocześnie dokonano modyfikacji pozycji prawnoustrojowej Przewodniczącego KNF. Wprowadzone zmiany obejmowały także rozszerzenie składu KNF i określenie nowych reguł obiegu informacji uzyskiwanych w związku z pracami nadzoru finansowego. Zmianie uległy też zasady finansowania nadzoru nad rynkiem finansowym. Celem niniejszej publikacji jest omówienie aktualnego statusu prawnego KNF, Przewodniczącego KNF i UKNF oraz sposobu ich funkcjonowania, jak również porównanie obecnie obowiązujących regulacji odnoszących się do tej problematyki z uprzednim stanem prawnym.Summary

Several remarks on the new structure of financial markets supervision
The organization of supervision of the financial market in Poland has been changed. Currently, the Office of the Polish Financial Supervisory Authority is a state legal person, and the Polish Financial Supervisory Authority is its body. At the same time, the Polish Financial Supervisory Authority remained competent with respect to supervision of the financial market, which is a specific construction arousing many interpretative doubts. The rules for financing supervision of the financial market have been modified – the financing of the Office of the Polish Financial Supervision Authority has been excluded from the general state budget and is now considerably independent. The composition of the Polish Financial Supervisory Authority has been enlarged to include representatives of the Prime Minister, the Bank Guarantee Fund, the President of the Competition and Consumer Protection Office, and of the minister - member of the Council of Ministers responsible for coordinating the activities of special services. Moreover, the group of entities that can be provided with access to information relating to the work of the Polish Financial Supervisory Authority has been also enlarged.
Key words: supervision, Polish Financial Supervisory Authority, state legal person, financing, financial market Słowa kluczowe: nadzór, Komisja Nadzoru Finansowego, państwowa osoba prawna, finansowanie, rynek finansowy