Jeszcze o tajności podejmowania uchwał rad nadzorczych w spółkach akcyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem art. 79a ust. 2 Prawa bankowego

Monitor Prawniczy | 6/2021
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.21.6.3
Dominika Wajda, Paweł Tymczyszyn

Przedmiotem analizy w poniższym opracowaniu jest tajny tryb oddawania głosu przez członków rad nadzorczych. Kwestia ta stała się szczególnie istotna w okresie pandemii, gdy okazało się, że statuty czy regulaminy wielu spółek nie uwzględniają dopuszczalności takiego głosowania w sposób inny niż na stacjonarnym posiedzeniu, zaś ze względów epidemiologicznych po stronie członków rad nadzorczych widoczne stało się oczekiwanie, aby podjąć uchwały bez konieczności osobistego stawiennictwa.Abstract:

Jeszcze o tajności podejmowania uchwał rad nadzorczych w spółkach akcyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem art. 79a ust. 2 PrBank

Przedmiotem analizy w poniższym opracowaniu jest tajny tryb oddawania głosu przez członków rad nadzorczych. Scharakteryzowano tajny i jawny tryb głosowania oraz omówiono zmiany w KSH dokonane przez ustawodawcę w związku z pandemią. Słowa kluczowe: tajność, jawność, środki bezpośredniego porozumiewania na odległość, regulamin rady nadzorczej

More on the secrecy of supervisory board resolutions in joint-stock companies – in particular under Art. 79a(2) of the Banking Law

The article analyses the voting of supervisory board members by secret ballot. The article describes voting by secret ballot and show of hands and discusses changes made by the legislator in the Commercial Companies Code in connection with the pandemic. Key words: secrecy, openness, means of distance communication, supervisory board bylaws