Forma przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie

- glosa

Monitor Prawniczy | 1/2022
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.1.6
Adriana Tomczyk, Piotr Zielonka

Przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania formy testamentowej.

Uchwała SN z 19.10.2018 r., III CZP 37/18
Abstract:

Forma przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie

Glosowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy niezwykle istotnego, z punktu widzenia prawa spadkowego, zagadnienia dotyczącego formy przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie. Glosa ma charakter aprobujący co do samego rozstrzygnięcia merytorycznego Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania formy testamentowej. Natomiast uwagi krytyczne dotyczą niektórych punktów uzasadnienia uchwały. Istotnym elementem glosy jest analiza cywilnoprawnej konstrukcji prawnej przebaczenia uwzględniająca perspektywę etyczną omawianego zagadnienia. Słowa kluczowe: wydziedziczenie, przebaczenie, niegodność dziedziczenia, zachowek, testament

The form of forgiveness by the testator to the person entitled to a legitim after having disinherited them in his will

The glossed judgment of the Supreme Court concerns an issue of considerable importance from the point of view of inheritance law, namely the form of forgiveness by the testator to the person entitled to a a legitim after having disinherited them in his will. The gloss is approving as to the substantive decision of the Supreme Court, according to which forgiveness by the testator to the person entitled to a legitim may also take place after their disinheritance in the will and does not require a testamentary form to be effective. On the other hand, critical remarks concern some points of the statement of the grounds to the resolution. An important element of the gloss is an analysis of the civil law structure of forgiveness, taking into account the ethical perspective of the issue. Key words: disinheritance, forgiveness, unworthiness of succession, legitim, will