Europejski nakaz zapłaty – kilka praktycznych uwag na tle redakcji orzeczenia

Monitor Prawniczy | 2/2022
Moduł: prawo UE, prawo cywilne, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.2.6
Magdalena Gryboś

Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych problemów w redagowaniu europejskiego nakazu zapłaty w oparciu o obowiązujące formularze, stanowiące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r.1 oraz możliwych sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami2. Analiza ogranicza się przy tym do formularzy pozwu (Formularz A) i europejskiego nakazu zapłaty (Formularz E), porównanie bowiem druków tych formularzy (zwłaszcza w formie papierowej) prowadzi do wniosku, że nie są one ze sobą w pełni zharmonizowane. To z kolei skutkuje trudnościami w prawidłowej redakcji orzeczenia – w zakresie oznaczenia stron, roszczenia głównego i odsetkowego – tak, aby było ono czytelne i wyczerpujące.Abstract:

Europejski nakaz zapłaty – kilka praktycznych uwag na tle redakcji orzeczenia

Artykuł ma na celu porównanie formularzy pozwu (A) i europejskiego nakazu zapłaty (E) funkcjonujących w europejskim postępowaniu nakazowym, ukazanie problemów w redagowaniu orzeczenia wynikających z braku harmonizacji tych dwu formularzy oraz pokazanie sposobów radzenia sobie z tymi problemami. Poruszono w nim także kwestię uzupełnienia orzeczenia w sytuacji, gdy niekompatybilność formularza pozwu i nakazu skutkowała brakiem wyczerpującego zredagowania orzeczenia. Słowa kluczowe: europejskie postępowanie nakazowe, formularze, niekompatybilność, porównanie, uzupełnienie

The European order for payment – a few practical comments in the context of the wording of judgment

The purpose of this article is to compare the forms for claim (A) and European payment order (E) operating in European writ of payment proceedings, present problems related to the wording of a judgment resulting from the lack of harmonization of these two forms and show to resolve these problems. It also raises the issue of supplementing the judgment in a situation whereby the incompatibility of the two forms results in the lack of an exhaustive wording of the judgment. Key words: European writ of payment proceedings, forms, incompatibility, comparison, suplement