Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

Monitor Prawniczy | 14/2015
Moduł: postępowanie cywilne
Anna Kościółek
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

Informatyzacja w dziedzinie ksiąg wieczystych wkracza w kolejny etap. Po informatyzacji systemu prowadzenia ksiąg wieczystych oraz wprowadzeniu internetowego dostępu do ksiąg prowadzonych w systemie informatycznym, połączonego z możliwością samodzielnego uzyskania odpisów, wyciągów i zaświadczeń w postaci wydruków zachowujących moc dokumentów urzędowych, nadszedł czas na informatyzację samego postępowania wieczystoksięgowego. Dnia 2.2.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1, która stwarza podstawy realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego. Polega on na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty. Głównym celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie łatwiejszego i szybszego dostępu do sądu, a także usprawnienie postępowania wieczystoksięgowego poprzez wykorzystanie systemu teleinformatycznego oraz dalsze zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Ustawa ta wejdzie w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. 18.11.2015 r.), z wyjątkiem nielicznych przepisów, wchodzących w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, które nie dotyczą jednak problematyki elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. Niniejsze opracowanie poświęcone jest omówieniu zmian wprowadzanych przedmiotową nowelizacją w zakresie postępowania wieczystoksięgowego.