Elektroniczne postępowanie upominawcze. Rewolucja w procedurze cywilnej?

Monitor Prawniczy | 2/2010

4.11.2009 r. odbyła się w Warszawie Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości: „Elektroniczne postępowanie upominawcze. Rewolucja w procedurze cywilnej?”.

W dniu 4.11.2009 r. odbyła się w Warszawie Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości: „Elektroniczne postępowanie upominawcze. Rewolucja w procedurze cywilnej?”. Patronat nad konferencją objęli: Minister Sprawiedliwości, Krajowa Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza. Patronat medialny objęło Wydawnictwo C.H. Beck oraz „Monitor Prawniczy”, partnerami konferencji byli Unizeto oraz Currenda. Całość została zorganizowana przez VNT Law & Communications sp. z o.o. (podmiot organizujący dedykowane, specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z zakresu prawa, w tym prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego, ubezpieczeń, prawa prywatnego itp. współpracujący z wybitnymi specjalistami z tego zakresu).

Uczestnikami konferencji byli prezesi sądów okręgowych, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, komornicy z czołowych polskich kancelarii, a także bankowcy oraz pełnomocnicy największych podmiotów firm windykacyjnych oraz telekomunikacyjnych. Swoją obecnością zaszczycili uczestników konferencji m.in.: wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Michałowski, wiceprezes Krajowej Izby Komorników Michał Redelbach, wicedyrektor Depar­tamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawie­dliwości Grzegorz Wałejko.

Wykłady dotyczące informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego wygłosili: wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja oraz członkowie zespołu Ministra Sprawiedliwości, pod kierownictwem prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego, przygotowujący projekt ustawy. Konferencję zakończyła debata przy okrągłym stole dotycząca informatyzacji nie tylko wymiaru sprawiedliwości ale także korporacji prawniczych i ich członków.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest pierwszym w Polsce postępowaniem w pełni prowadzonym w postaci elektronicznej począwszy od złożenia pozwu (poprzez odpowiednie konta w systemie teleinformatycznym sądu), poprzez odbiór korespondencji, prowadzenie akt w postaci elektronicznej, po wydanie nakazu zapłaty w postaci elektronicznej oraz doręczenie wniosku egzekucyjnego komornikowi w drodze elektronicznej, zweryfikowanie przez komornika istnienia i treści tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym, odnotowanie przez niego w tym systemie wszczęcia egze­kucji, po elektroniczne zajęcie np. rachunku (ta ostatnia problematyka zostanie niedługo uregulowana prawnie). W postaci papierowej doręczany jest wyłącznie nakaz pozwanemu i tylko on w takiej postaci może złożyć sprzeciw. Inni uczestnicy postępowania kontaktują się wyłącznie w postaci elektronicznej. W przypadku złożenia sprzeciwu sprawa jest przekazywana do rozpatrzenia przed sąd właściwości ogólnej. Jest to postępowanie proste, bez wdawania się w merytoryczne rozpatrywanie sprawy, gdzie wykorzystanie nowoczesnych środków techniki ma znacznie usprawnić postępowania, a przede wszystkim je przyspieszyć. Jest też przyjazne dla obywateli poprzez brak wymogu używania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz łatwy, walidowany formularz (sam się poprawiający z niemożnością przejścia do dalszych etapów bez prawidłowego wypełnienia etapów wcześniejszych). Powodowie masowi mogą natomiast przesyłać całe pakiety pozwów (liczone w tysiącach) bezpośrednio z ich dedykowanego, ale kompatybilnego z systemem sądowym oprogramowania.

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest pier-wszym etapem informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Na jego bazie (poprzez rozbudowanie systemu) będą podejmowane dalsze działania zmierzające do usprawnienia przepływu dokumentów pomiędzy sądem a powodem lub pozwanym, a także pomiędzy sądami. Problem tkwi nie tylko w procedurach cywilnych, które w dużej mierze uniemożliwiają szersze wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej ale także w mentalności ludzkiej i to zarówno wśród pracowników sądów i sędziów ale także pełnomocników, co zostało wypowiedziane podczas obrad okrągłego stołu. Pojawiło się nawet pytanie, czy na wzór przymusu kontaktowania się przedsiębiorców zatrudniających ponad pięć osób z ZUS-em, nie wprowadzić przymusu kontaktowania się adwokatów, radców prawnych, komorników z sądem, ale także sądu z tymi podmiotami, wyłącznie w postaci elektronicznej z jednoczesnym zakazem przesyłania dokumentów w postaci papierowej. Z dyskusji wyniknęło, że nie jest to wykluczone pod warunkiem przyspieszenia postępowań i odpowiedniego przygotowania systemów teleinformatycznych, a także właściwego przygotowania czynnika ludzkiego.

Aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości podejmowane są prace nad dalszym informatyzowaniem wymiaru sprawiedliwości poprzez elektroniczny dostęp i elektroniczne odpisy ze skutkami odpisu papierowego z KRS, księgi wieczystej i rejestru zastawów, aby nie było potrzeby przedstawiania w sądzie dokumentów, które zapisane w rejestrach sądowych są do dyspozycji sądu i pod jego kontrolą.

Uczestnicy konferencji zgodnie ustalili, że tego typu spotkania przedstawicieli różnych korporacji, sądów, ale także Ministerstwa Sprawiedliwości są potrzebne, przyczyniają się do wymianę poglądów i określaniu oczekiwań oraz możliwości i powinny w przyszłości być kontynuowane.

W związku z olbrzymim zainteresowaniem elektronicznym postępowaniem upominawczym w dniu 26 stycznia 2010 r. odbędzie się w Warszawie II edycja seminarium z tego zakresu.

Szczegóły: www.vnt.com.pl