Elektroniczne formularze

Monitor Prawniczy | 24/2007

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej z 24.7.2007 r.

23 listopada 2007

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej z 24.7.2007 r.

Wzorami elektronicznymi są, zgodnie z regulacją, wzory lub formularze, umożliwiające odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. Są to przy tym dokumenty elektroniczne, spełniające następujące wymagania: sporządzone zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad obowiązujących dla sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych (wydanymi na podstawie art. 391 § 2 KPA) i przygotowane w odpowiednim formacie. Formularze elektroniczne są to natomiast dane wraz z oprogramowaniem, które umożliwiają przygotowanie dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem elektronicznym.

Udostępnienie odbiorcom wzorów elektronicznych zapewnia minister ds. informatyzacji, tworząc centralne repozytorium wzorów w formie dokumentów elektronicznych. W repozytorium przechowywane są zarówno wzory obowiązujące, jak i te, które przestały obowiązywać. Każdemu formularzowi przyporządkowany jest numer z jednolitego identyfikatora, identyczny z numerem na odpowiadającym mu wzorze elektronicznym. Publikacja wzoru elektronicznego następuje właśnie z chwilą nadania przez ministra ds. informatyzacji jednolitego identyfikatora.

Formularze udostępnione są przez organy władzy publicznej, w zakresie ich właściwości rzeczowej na stronach WWW i w Biuletynie Informacji Publicznej. W Biuletynie znajdą się też informacje o sposobie i kosztach udostępniania wzoru na przenośnych nośnikach danych. Przy czym, udostępnienie wzoru elektronicznego sporządzonego na takich nośnikach następuje na wniosek odbiorcy. Rozporządzenie określiło niezbędne elementy takiego wniosku: wskazanie wzoru elektronicznego wraz z jego jednolitym identyfikatorem, nazwę i adres odbiorcy usług certyfikacyjnych ubiegającego się o udostępnienie, wskazanie rodzaju powszechnie używanego, przenośnego informatycznego nośnika danych, na którym ma być udostępniony oraz własnoręczny podpis albo bezpieczny podpis elektroniczny odbiorcy.

Dz.U. Nr 151, poz. 1078

Na temat podpisu elektronicznego czytaj w „Monitorze Prawniczym”:

Z. Radwański, Elektroniczna forma czynności prawnej, MoP Nr 22/2001

M. Marucha, Nowa ustawa o podpisie elektronicznym, MoP Nr 2/2002

M. Świerczyński, Podpis elektroniczny w praktyce handlowej, MoP Nr 24/2002