Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporządzenia Rady (WE) z 18.12.2008 r. – 4/2009 – cz. II

Monitor Prawniczy | 19/2015
Moduł: postępowanie cywilne
Jakub M. Łukasiewicz, Magdalena Aksamitowska-Kobos

Niniejsza publikacja stanowi drugą część artykułu podejmującego niezwykle istotne zagadnienie egzekucji alimentów od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili m.in. podstawowe wiadomości dotyczące Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku 20.6.1956 r.1, a także tryb postępowania według tej konwencji prowadzący do wyegzekwowania należnych świadczeń. Ponadto zaprezentowana została ewolucja międzynarodowego prawa alimentacyjnego w przyjętym układzie chronologicznym, bez szczególnego wyodrębniania prawa wspólnotowego od konwencji międzynarodowych z uwagi na wzajemne przenikanie się tych aktów prawnych. Rozważania autorów zostały zamknięte otwartym pytaniem, jak przebiega egzekucja alimentów na podstawie wspomnianego już w tytule rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych2 oraz jaką alternatywą jest rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych3 w kontekście egzekucji należnych świadczeń.