E-kontrole jako narzędzie rozwoju stref płatnego parkowania w miastach na prawach powiatu. Szanse i problemy

Monitor Prawniczy | 24/2019
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.19.24.3
Piotr Pieńkosz

Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce, pracuje nad wdrożeniem zautomatyzowanego systemu e-kontroli opłat w strefach płatnego parkowania, jako uzupełnienia, a docelowo być może alternatywy dla tradycyjnych pieszych patroli urzędników. E-kontrole pozwolą zdalnie, za pomocą kamer umieszczonych na specjalnych samochodach przejeżdżających przez strefę sprawdzać, czy parkowanie danego pojazdu zostało opłacone. Kamery zeskanują numery rejestracyjne pojazdów pozostawionych w strefie, zaś zebrane informacje przekażą do systemu teleinformatycznego, który zweryfikuje uregulowanie opłaty. W przypadku jej braku, uruchomiona będzie procedura wymierzenia i poboru sankcyjnej opłaty dodatkowej. Celem głównym (teoretyczno-poznawczym) artykułu jest rozpoznanie uwarunkowań prawnych opisywanej koncepcji, w tym ocena, czy mieści się ona w zakresie możliwości kształtowania przez samorząd zasad funkcjonowania stref płatnego parkowania. Barierą dla wdrożenia e-kontroli mogą być przepisy o ochronie danych osobowych. Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania e-kontroli jest istnienie po stronie kierowców obowiązku podawania w parkometrze czy też aplikacji mobilnej numeru rejestracyjnego pojazdu, którego postój w strefie opłacają. Istotą e-kontroli jest bowiem to, że system teleinformatyczny porównuje zestawienie wniesionych opłat przypisanych do konkretnych numerów rejestracyjnych z informacjami zebranymi przez samochody e-kontroli, które skanują numery rejestracyjne pojazdów faktycznie zaparkowanych w tej strefie. Tymczasem WSA w Warszawie zakwestionował nakładanie przez samorząd na kierowców obowiązku podawania numerów rejestracyjnych przy wnoszeniu opłat1. Orzeczenie zapadło pod rządami poprzednich przepisów o ochronie danych osobowych2 i w odniesieniu do systemu tradycyjnych kontroli. Mając na względzie precedensowy charakter rozwiązania, analizie w opracowaniu poddano to, czy system e-kontroli da się pogodzić z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)3, czy nie będzie dochodziło do gromadzenia nadmiernej liczby danych, czy ich zbieranie będzie uzasadnione i adekwatne do realizowanych celów oraz czy wdrożeniu systemu powinno towarzyszyć przeprowadzenie skutków dla ochrony danych. Z kolei celem praktycznym artykułu jest prezentacja szans rozwoju stref płatnego parkowania, jakie może dać wdrożenie e-kontroli.Summary:

Electronic control as a tool for the development of paid parking zones in cities with poviat rights. Opportunities and problems
The article analyses the concept of electronic control of parking fees. E-checks will allow for remote checking - using cameras placed on special vehicles passing through a paid parking zone - whether the parking of a vehicle has been paid for. The cameras will scan registration numbers of vehicles left in the zone, and the collected information will be forwarded to the ICT system, which will verify payment. The point of reference for these considerations is the e-check implementation project in Warsaw. The author presents the opportunities and problems that may arise at the stage of launching the system. The main barrier may be the provisions of the General Data Protection Regulation.
Key words: parking, road traffic, control, personal data, GDPR Słowa kluczowe: parkowanie, ruch drogowy, kontrola, dane osobowe, RODO