Dochodzenie roszczenia o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

- glosa

Monitor Prawniczy | 10/2019
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.19.10.5
Iwona Gębusia

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, niestanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 KC.

Uchwała SN z 10.8.2018 r., III CZP 22/18, Legalis
Summary

Pursuing claims for payment of the surrender value under a unit-linked life insurance policy
The text focuses on the limitation period pertaining to back-end load fees under unit–linked life insurance policies. The text is based, in particular, on the facts underlying the Supreme Court resolution of 10 August 2018, III CZP 22/18, according to which the limitation period pertaining to the back-end load fees under unit–linked life insurance policies is governed by Art. 118 of the Civil Code. Pursuant to the Supreme Court resolution a unit–linked life insurance policy is essentially a combination of an insurance contract and an investment agreement. Such an explanation results in far–reaching consequences in the field of filing claims for refunding of back-end load fees against insurance companies.
Key words: limitation period, unit–linked insurance policy, back-end load fee, consumer, investment agreement, misselling, good practice
Słowa kluczowe: termin przedawnienia, umowa ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, opłata likwidacyjna, konsument, umowa inwestycyjna, misseling, dobre obyczaje