Dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej wobec osoby znajdującej się w upadłości

- glosa

Monitor Prawniczy | 3/2020
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.20.3.7
Karolina Ochocińska
Dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej wobec osoby znajdującej się w upadłości

1. Nie ulega wątpliwości, że wierzyciel może, zgodnie z art. 531 KC wystąpić z powództwem przeciwko osobie trzeciej. Jednak wierzyciel jeszcze przed uzyskaniem korzystnego dla siebie wyroku nie ma statusu wierzyciela także w stosunku do osoby trzeciej. 2. Podmiot uprawniony do dochodzenia zaspokojenia wobec osoby trzeciej, co wynika z art. 531 KC, swoje uprawnienie w sytuacji, gdy osoba trzecia jest już w upadłości, będzie mógł zrealizować tylko z masy upadłości, skoro majątek osoby trzeciej stał się z chwilą ogłoszenia jej upadłości, taką masą zarządzaną przez syndyka na zasadach określonych w prawie upadłościowym. W konsekwencji należy uznać, że podmiot ten powinien orzeczenie niezbędne dla ustalenia, że czynność prawna dłużnika z osobą trzecią jest wobec niego bezskuteczna uzyskać na zasadach określonych dla wszystkich wierzycieli w rozumieniu art. 189 ustawy – Prawo upadłościowe, czyli zgłosić ją do sędziego komisarza.

Wyrok SN z 27.3.2019 r., V CSK 13/18, Legalis
Abstract:

Dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej wobec osoby znajdującej się w upadłości
Glosowane orzeczenie dotyczy dwóch problemów prawnych pojawiających się na tle instytucji upadłości i skargi pauliańskiej. Pierwszy z odnosi się do kwestii określenia sposobu dochodzenia przez wierzyciela pauliańskiego bezskuteczności czynności prawnej w stosunku do osoby trzeciej posiadającej status upadłego. W tym zakresie możliwe jest przyjęcie, że właściwym sposobem dochodzenia roszczeń jest wytoczenie powództwa lub zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Drugie z zagadnień związane jest z losami powództwa, które dotyczy mienia wchodzącego w skład masy upadłości i jednocześnie wskazane w nim roszczenie procesowe odnosi się do wierzytelności podlegającej zgłoszeniu sędziemu-komisarzowi. Niezbędne jest wskazanie jakie rozstrzygnięcie powinno zapaść w stosunku do powództwa. Słowa kluczowe: prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe, skarga pauliańska, wierzyciel, wniosek o ogłoszenie upadłości
Actio Pauliana against a bankrupt
The commented judgement refers to two legal problems arising in the context of bankruptcy and Actio Pauliana. The former relates to the issue of determining a proper way to claim ineffectiveness of a legal act with respect to a third person that has the status of a bankrupt. In this regard, it is possible to assume that the proper way of asserting claims is to bring an action or to submit a claim to the judge-commissioner. The latter issue concerns the action relating to property that is part of the bankruptcy estate and at the same time the claim contained therein needs to be reported to the judge-commissioner. It is necessary to indicate which decision should be taken in relation to the action. Key words: bankruptcy law, bankruptcy proceedings, Actio Pauliana, creditor, petition in bankruptcy