Dobro dziecka jako klauzula generalna – ustalenie znaczenia pojęcia dobra dziecka w XXI w.

Monitor Prawniczy | 17/2019
Moduł: prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.19.17.5
Maciej Bieszczad

Przedmiotem artykułu jest ustalenie, w jaki sposób powinno się uwzględniać społeczne oceny i wartości podczas rekonstruowania znaczenia tytułowego pojęcia oraz jaki wpływ na kształtowanie się znaczenia pojęcia „dobro dziecka” mają przemiany społeczne zachodzące w XXI w. Tytułowe wyrażenie jest klauzulą generalną, wobec czego jego definiowanie wymaga uczynienia odesłań do norm lub ocen funkcjonujących w społeczeństwie. Należy wyjść z założenia, że cechą charakterystyczną wskazanych norm i ocen jest ich zmienność. Skoro więc dobro dziecka odsyła do owych ocen, to z założenia znaczenie tego pojęcia powinno być rekonstruowane ad casum. Celem artykułu jest ustalenie, jakie normy i oceny społeczne brane są pod uwagę przy ustalaniu znaczenia pojęcia dobra dziecka oraz w jakim zakresie podlegały one zmianom w XXI w.Summary:

Child’s interest as a general clause – what does the concept of child’s interest mean in the 21st century?
The article aims to determine how social assessments and values should be taken into consideration when reconstructing the meaning of the title concept and in what way the meaning of “child’s best interests” is affected by social changes occurring in the 21st century. The title concept is a general clause, so its definition requires to make references to the norms or assessments functioning in society. It should be assumed that the characteristic feature of those norms and assessments is their changeability, so they should be reconstructed ad casum. The article aims to determine what social assessments are taken into account when determining the meaning of the concept of child’s best interests and to what extent they have been subject to changes in the 21st century.
Key words: best interests of the child, general clause, social norm, right of the child to be brought up by both parents, parental authority Słowa kluczowe: dobro dziecka, klauzula generalna, norma społeczna, prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, władza rodzicielska