Delegowanie do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Monitor Prawniczy | 23/2007

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.10.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków delegowania urzędników sądów i prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników sądów i prokuratury poza...

24 listopada 2007

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.10.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków delegowania urzędników sądów i prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników sądów i prokuratury poza stałe miejsce pracy

Określono szczegółowe warunki delegowania urzędników sądów i prokuratur do Ministerstwa Sprawiedliwości. Podstawowym wymaganiem jest wyróżnianie się wysokim poziomem wiedzy (w zakresie wewnętrznej organizacji, działania sekretariatów i innych działów administracji sądowej lub prokuratorskiej oraz organizacji i funkcjonowania sądów i prokuratury), a także posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Urzędnikowi w okresie delegowania przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 35% najniższego wynagrodzenia zasadniczego urzędnika sądów i prokuratury. Jeżeli urzędnik delegowany zamieszka w miejscowości delegowania, która nie jest jednocześnie siedzibą sądu lub jednostki organizacyjnej prokuratury, w której urzędnik jest zatrudniony lub miejscem jego stałego zamieszkania, przysługuje mu dieta na każdy dzień delegowania. Dieta nie przysługuje jednak m.in. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego czy pobytu w szpitalu.

Delegowany urzędnik może ubiegać się o jednorazowy ryczałt z tytułu przeniesienia oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego, o ile przeprowadził się do miejscowości delegowania z zamiarem stałego pobytu, w przypadku delegowania na czas nieokreślony. Delegowanemu przeprowadzającemu się bez rodziny przysługuje ryczałt w wysokości 50%, a urzędnikowi przeprowadzającemu się wraz z rodziną w wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego za miesiąc, w którym przeprowadzenie się nastąpiło, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem, należnych urzędnikom od dnia 1.10.2007 r.

Dz.U. Nr 207, poz. 1499