Czynsz za dzierżawę logotypu jako przychód z umowy dzierżawy, a nie z tytułu praw majątkowych

Monitor Prawniczy | 1/2020

Jeśli autorskie prawo majątkowe do logotypów jest przedmiotem umowy dzierżawy, to wynagrodzenie z tego tytułu jest przychodem uzyskiwanym bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia dla oceny kwalifikacji źródła tego przychodu co jest przedmiotem dzierżawy, rzecz czy prawo – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeśli autorskie prawo majątkowe do logotypów jest przedmiotem umowy dzierżawy, to wynagrodzenie z tego tytułu jest przychodem uzyskiwanym bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy i nie ma bezpośredniego znaczenia dla oceny kwalifikacji źródła tego przychodu co jest przedmiotem dzierżawy, rzecz czy prawo – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny

T.N. we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wskazał, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do logotypów i zamierza złożyć wnioski o rejestrację znaków towarowych, które dotyczyć będą oznaczeń odpowiadających logotypom. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. We wniosku wyjaśnił, że zawarł ze Spółką „A.” mającą siedzibę za granicą umowę dzierżawy praw do logotypów, zamierza również w przyszłości zawierać umowy z innymi spółkami. W ramach umowy T.N. zobowiązał się oddać Spółce „A.” prawa do logotypów (do ich używania i pobierania pożytków przez czas nieoznaczony), która w zamian zobowiązała się płacić miesięczny czynsz. Spółka „A.” dysponuje prawem do poddzierżawy na rzecz pozostałych spółek z grupy, do której należy, w zakresie odpowiednim do ich oznaczeń firmowych i pobierania z tego tytułu pożytków cywilnych w postaci czynszu poddzierżawy.
W związku z tym podatnik zapytał:
1) Czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy praw do logotypów wynikający z ww. umowy może zostać opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a, art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 43; dalej jako: RyczałtU), według stawki 8,5%?; 2) Czy ta stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może zostać zastosowana gdy T.N. zawrze więcej niż jedną umowę dzierżawy?”.

T.N. stwierdził, że przedmiotem dzierżawy mogą być też prawa autorskie, zaś w umowie zawarto postanowienia charakterystyczne dla umowy dzierżawy, gdyż dzierżawca ma prawo pobierania pożytków cywilnych i może czerpać przychody z umów poddzierżawy. Jeśli prawo majątkowe jest przedmiotem dzierżawy, to należy uznać, że przychód jest uzyskiwany bezpośrednio na podstawie umowy dzierżawy. Podatnik dowodził też, że wielość umów nie wpłynie też na uznanie przychodów za pozyskane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, bo ich przedmiot będzie nadal składnikiem majątku prywatnego podatnika.

Stanowisko Ministra Finansów

Minister Finansów stwierdził, że czynsz dzierżawny uzyskiwany przez T.N. z tytułu udostępnienia osobie prawnej logotypu do wykorzystania i pobierania pożytków będzie stanowił przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; dalej jako: PDOFizU), podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej z art. 27 ust. 1 PDOFizU. Organ wskazał, że opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podlegać jedynie przychody uzyskiwane przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze, przy czym kwalifikacji przychodów należy dokonywać na podstawie PDOFizU. Wszystkie przychody uzyskane w związku z posiadaniem, udostępnianiem, korzystaniem z logotypu lub znaku towarowego zaliczane są do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 PDOFizU i nie ma podstaw do opodatkowania ich w formie ryczałtu. Bez znaczenia jest też liczba umów dzierżawy, bo dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji i wspólnemu rozliczeniu.

Orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Jak wyjaśniono, logotyp to termin rozpoznawalny od początku XIX w. jako forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, agencję, organizację, produkt, usługę, przedsięwzięcie, imprezę oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej. W ocenie Sądu, przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego, a zatem także z odpłatnego udostępnienia praw do korzystania z tego znaku innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 PDOFizU, niezależnie od tego, czy podatnik zawrze umowę o jego udostępnianie jako podmiot gospodarczy, czy też poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a także niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której to udostępnienie nastąpi (zob. wyrok NSA z 22.3.2019 r., II FSK 955/17, Legalis; wyrok NSA z 28.7.2016 r., II FSK 1908/14, Legalis). Brak jest zatem podstaw prawnych do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, w tym także przychodów uzyskiwanych z odpłatnego udostępniania znaku towarowego. Przychody te należy zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 PDOFizU.

Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji i zaskarżoną interpretację, stwierdzając, że źródłem określonym w art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOFizU mogą być objęte zarówno przychody osiągane z dzierżawy rzeczy, jak i dzierżawy praw. Jak wyjaśniono, przychodem z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 PDOFizU jest każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe. Natomiast wówczas, gdy wynagrodzenie za prawo do używania znaku towarowego wypłacane jest na podstawie umowy dzierżawy, przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z tytułu umowy dzierżawy, prawo majątkowe jest bowiem, jako przedmiot dzierżawy, jedynie pośrednim źródłem przychodu. W uzasadnieniu orzeczenia podkreślono, że rozstrzygnięcie to stanowi odejście od dotychczasowej linii orzeczniczej.

Wyrok NSA z 8.11.2019 r., II FSK 3715/17