Monitor Prawniczy |
Dnia 8.6.2016 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej została przyjęta dyrektywa 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem1. Niniejszy artykuł ma na...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 10/2019
W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, niestanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 KC. Uchwała SN z 10.8.2018 r., III CZP 22/18, Legalis ...
Monitor Prawniczy | 11/2019
Ustawą z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1 prawodawca wprowadził wymóg zawierania umów dzierżawy w formie aktu notarialnego w przypadku enumeratywnie prowadzonej działalności z zakresu gospodarowania odpadami, o ile posiadacz odpadów lub podmiot do tego statusu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 4508