Skuteczność zabezpieczenia roszczenia wierzyciela w postaci zajęcia środków pieniężnych dłużnika i przekazanych na rachunek depozytowy Ministra Finansów (art. 752 § 1 zd. 2 KPC) – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Agnieszka Poralla ORCID: 0000-0003-2611-3778
Autorka jest adwokatem, członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej; ORCID: 0000-0003-2611-3778.
DOI: 10.32027/MOP.21.21.5
A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850