Niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2022
Liczba tekstów: 4953