Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Ochrona prawa własności

Sąd orzekający w sprawie dotyczącej żądania usunięcia z nieruchomości urządzeń służących do dostarczania mediów takich jak energia elektryczna lub cieplna, wniesionego przez właściciela nieruchomości,...

Termin przedawnienia odsetek

Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. odsetek za zwłokę) oraz roszczeń związanych...

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o.

Sąd Najwyższy uznał, że w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. sąd ma obowiązek ustalić, czy osoby występujące z żądaniem mają legitymację czynną do wszczęcia takiej sprawy. Ponadto przy...

Uprawnienia byłych członków zarządu

Sąd Najwyższy uznał, że były członek zarządu spółki z o.o. nie może wystąpić do sądu z żądaniem stwierdzenia, że podjęta przez wspólników uchwała jest nieważna.

Wysokość roszczenia odszkodowawczego

Sąd Najwyższy uznał, iż wysokość roszczenia odszkodowawczego przysługującego właścicielowi lokalu od gminy (art. 18 ust. 4 OchrLokU) stanowi różnica między odszkodowaniem jakie mógłby on otrzymać na...

Zgoda na przetwarzanie danych

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę B. Sp. z o.o. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Skarżąca spółka zorganizowała akcję...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772