Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Wyrejestrowanie pojazdu

Postępowanie w sprawie wyrejestrowania pojazdu może być wszczęte wyłącznie na wniosek właściciela, który powinien wskazać podstawę wyrejestrowania i przedłożyć wymagane dokumenty – wskazał Naczelny...

Błędy organu nie obciążają płatnika

Jeśli ZUS, naruszając art. 79a § 1 KPA, nie wskaże przedsiębiorcy, że niezłożenie dokumentów rozliczeniowych w wymaganym terminie pozbawi go prawa do zwolnienia ze składek, to nie może później odmówić...

Adres strony postępowania sądowoadministracyjnego

Sąd może wezwać do uzupełnienia braku formalnego skargi, tylko jeśli środek zaskarżenia nie może otrzymać prawidłowego biegu. Podanie przez skarżącego adresu miejsca prowadzenia działalności...

Zmiana stanu prawnego a wydanie uchwały

Sąd Najwyższy nie podejmie uchwały, jeśli po przedstawieniu mu zagadnienia prawnego, nastąpiła zmiana stanu prawnego, która ma wpływ na treść zadanego pytania.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Roszczenia o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oparte na art. 10 ust. 1 ustawy z 8.3.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850