Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie | European news

Reprywatyzacja przedsiębiorstwo transportu lotniczego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, iż art. 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, aby w SWZ regulującej warunki, jakim podlega postępowanie reprywatyzacyjne spółki transportu...

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 27 rozporządzenia Rzym II należy interpretować w ten sposób, że art. 28 dyrektywy 2009/103, transponowany do prawa krajowego, nie stanowi przepisu prawa Unii ustanawiającego...

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 16 rozporządzenia Nr 861/2007 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym, w sytuacji gdy żądania strony zostaną...

Przetwarzanie danych osobowych w celach dziennikarskich

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 9 dyrektywy 95/46 należy interpretować w ten sposób, iż okoliczności faktyczne takie jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, tzn. nagranie na wideo policjantów na...

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że oceny kwestii, czy w konkretnym przypadku dany środek porozumiewania się na odległość przewiduje ograniczoną przestrzeń lub ograniczony czas na przedstawienie informacji, zgodnie z art....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2019
Liczba tekstów: 4559