Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Przeniesienie miejsca zwykłego pobytu dziecka

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 1 w zw. z art. 61 lit. a) rozporządzenia Nr 2201/2003 należy interpretować w ten sposób, iż sąd państwa członkowskiego, przed którym zawisł spór dotyczący...

Dostęp do zawodu regulowanego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 45 i 49 TFUE w zw. z art. 4 ust. 3 TUE należy interpretować w ten sposób, że właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego, do którego wpłynął wniosek o zezwolenie na...

Klauzula abuzywna a nakaz zapłaty

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że w przypadku gdyby na mocy art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadami równoważności i skuteczności, sąd krajowy rozpatrujący wniosek o wydanie nakazu zapłaty był zobowiązany...

Ochrona konsumenta w przypadku sprzedaży samochodu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 6 dyrektywy 1999/44 należy interpretować w ten sposób, że brak zgodności polegający na obecności w pojeździe urządzenia ograniczającego skuteczność działania, którego...

Abuzywność umowy w postępowaniu egzekucyjnym

TS orzekł, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które nie pozwalają sądowi rozpatrującemu powództwo...

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

TS orzekł, że art. 13 i 28 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, iż oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przez spadkobiercę przed sądem państwa członkowskiego jego miejsca...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078