Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Wyłączenie z masy upadłości

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 2 pkt 5 oraz art. 3, 4, 57, 70 i 80 rozporządzenia Nr 1083/2006, art. 11, 54, 56 i 58 rozporządzenia Nr 1306/2013, a także art. 2 lit. i), art. 3 i 4 oraz art. 72 ust. 1...

Przesłanki uznania postanowienia umowy za abuzywne

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które w sytuacji gdy warunek umowny powoduje znaczącą...

Prowizja agenta

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 86/653 należy interpretować w ten sposób, iż można w drodze umowy wprowadzić odstępstwo od prawa, które ten przepis przyznaje przedstawicielowi handlowemu...

Egzekwowanie praw własności intelektualnej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny polegający na...

Zatrzymywanie danych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że prawo Unii należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się ono temu, aby sąd krajowy ograniczył w czasie skutki stwierdzenia nieważności, którego na mocy prawa krajowego ma on...

Abuzywne postanowienia dotyczące wynagrodzenia prawników

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że dyrektywę 2005/29 należy interpretować w ten sposób, że umieszczenie w umowie zawartej między adwokatem a klientem warunku, zgodnie z którym ten ostatni zostanie obciążony karą...

Odszkodowanie dla pasażerów

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 16 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż państwa członkowskie mają prawo upoważnić organ krajowy odpowiedzialny za wykonanie tego rozporządzenia do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070