Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Wykonanie ENA

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 3 decyzji ramowej 2002/584 w zw. z art. 4 Karty należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wykonujący organ sądowy dysponuje obiektywnymi, wiarygodnymi, dokładnymi...

Nielegalne dochody jako „wystarczające środki”

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób, iż małoletni obywatel Unii posiada wystarczające środki, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy...

Błąd systemu ePUAP nie może obciążać podatnika

Jeżeli przy doręczeniu decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – systemu e-PUAP wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające adresatowi pobranie dokumentu, organ podatkowy doręcza...

Zamówienie typu in-house

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że udzielenie zamówienia typu in-house, które spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 lit. a)–c) dyrektywy 2014/24, nie jest samo w sobie zgodne z prawem UE.

Usługi hostingowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał stwierdził, że dyrektywa 2000/31 nie stoi na przeszkodzie temu, aby ww. środki nakazowe wywierały skutki na skalę międzynarodową. Przy czym TS podkreślił, że do państw członkowskich należy...

„Kredyt frankowy”

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916